Internethasználat és szubjektív életminőség vizsgálata az idős generációban

Szerzők

  • Ida Ercsey Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.01

Kulcsszavak:

szubjektív életminőség, internethasználat, Baby Boom generáció, Aktív Idősödés Index (AAI)

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Napjainkban az internet egyre fontosabb szerepet tölt be az idős generáció életében. A népesség öregedésével párhuzamosan előtérbe került az idősebb korosztály jólléte és életminősége, valamint elégedettségi szintjének felmérése. Nemzetközi kutatási eredmények alapján az időskorúak internetezési és szabadidős tevékenységei között pozitív irányú kapcsolat mutatható ki. A tanulmány célja az idős generáció internet használatának és social media aktivitásának feltérképezése, és a szubjektív életminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az első kutatási kérdés vizsgálatához szekunder forrást használtunk, az IKT és a szubjektív életminőségi adatok másodelemzésével. A második kutatási kérdésben megfogalmazott összefüggés feltárásához pilotkutatást végeztünk. Az adatgyűjtést 2019-ben, online megkérdezési technikával bonyolítottuk le, a Baby Boom generációhoz tartozó alanyok körében. A minta nagysága 105 fő, amelyben 56 nő (53%) és 49 férfi (46%) adott értékelhető válaszokat. Az adatok elemzése statisztikai módszerek alkalmazásával történt.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Megállapítható, hogy a vizsgált európai országokban, az idős generációban az internet aktivitás és az élettel való elégedettség szintje között pozitív lineáris kapcsolat áll fenn, amelynek a mértéke erős. Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy a magyar Baby Boomerek életminőségének megítélése és a közösségi médiahasználat mindennapi életükre gyakorolt hatása között pozitív, erős szignifikáns kapcsolat áll fenn.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az internet és a social media használatára vonatkozó mérések igazolják a mennyiségi változást. Azonban látni kell, hogy a különböző mérési eredmények között eltérések vannak, ami a méréshez használt gyakorisági szintek sajátosságaiból erednek. További gondot jelent a minőségi változások generációs megközelítésben történő vizsgálata, ha a minőségi adatok csak korcsoportos bontásban állnak rendelkezésre, vagy más generációs felosztást alkalmaznak. A kutatási téma mélyebb elemzéséhez egyrészt fel kell tárni az internet és social media aktivitást befolyásoló háttérváltozókat, másrészt az aktív részvételt elősegítő egyéni és társadalmi feladatokat.

 

Köszönetnyilvánítás: A publikáció a Széchenyi István Egyetem által az EFOP- 3.6.1-16-2016-00017 „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című uniós projekt keretében készült.

Információk a szerzőről

Ida Ercsey, Széchenyi István Egyetem

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2021-07-28

Hogyan kell idézni

Ercsey, I. (2021) „Internethasználat és szubjektív életminőség vizsgálata az idős generációban”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 1.), o. 7–17. doi: 10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.01.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek