Etikai szabályzat

A SZERKESZTŐSÉG FELADATAI
A publikálásra vonatkozó döntések
A folyóirat főszerkesztője dönt arról, hogy mely cikkek kerülnek közlésre a folyóiratban a beküldött és közlésre elfogadott tanulmányok közül. A főszerkesztő és a szerkesztőbizottság a következő szempontokat veszi figyelembe a döntéshozatal során: a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek, a hatályban lévő rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. A főszerkesztő igénybe veheti a többi szerkesztő és/vagy a lektorok segítségét a döntés meghozatalához. A folyóirat főszerkesztője szoftvert is használhat a plágium kiszűrésére.

Esélyegyenlőség
A szerkesztők mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékelik a kéziratok tartalmát. A szerkesztőknek áttekinthetően kell tájékoztatni a szerzőket a pontos elvárásokról.

Titoktartás
A szerkesztőség munkatársai kizárólag a levelező szerző, a lektorok, a szerkesztőségi munkatársak és a kiadó számára adnak információt a publikálásra benyújtott kéziratról.

Közzététel és összeférhetetlenség
A szerkesztők a meg nem jelentetett kéziratot nem használhatják fel saját kutatásához a szerző írásos beleegyezése nélkül.
A szerkesztőknek tisztességes és kiegyensúlyozott módon kell eljárniuk feladataik ellátása során, nemre, etnikai hovatartozásra, szexuális irányultságra vagy vallási, vagy politikai meggyőződésre vonatkozó megkülönböztetés nélkül.

Transzparencia
A szerző(k) a tanulmány benyújtása esetén a szerkesztőség felől maximum 30 napon belül visszajelzést kapnak a bírálati folyamat elindításáról.

A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI
Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A lektor segíti a szerkesztőt a döntéshozatalban, illetve amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

Hatékonyság
Amennyiben a kiválasztott lektornak nem áll módjában elkészíteni a véleményezést a publikálásra benyújtott kéziratról, erről kötelessége értesíteni a szerkesztőt és lemondani a lektorálási folyamatban való részvételéről.

A bíráló visszalépése
Valamennyi felkért bíráló, amennyiben úgy érzi, hogy a tanulmány kutatási szakterületén nem eléggé felkészült, vagy tudja, hogy részéről a megadott határidőig történő lektorálás lehetetlen, jelzi ezt a tényt a felelős szerkesztőnek, egyúttal felmentését kéri a lektorálási folyamatból.

Titoktartás
Minden kézirat bizalmasan kezelendő dokumentum. A kéziratokról tilos mással konzultálnia a bírálónak.

Objektivitás
Az értékelést objektíven kell végezni. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell alátámasztaniuk.

A forrásokra való hivatkozás
Minden korábban megjelent közleményből származó eredményt, megfigyelést, gondolatmenetet, érvet tartalmazó megállapítást el kell látni a megfelelő hivatkozással. A lektoroknak minél inkább törekedni kell arra, hogy felismerjék és felhívják a szerkesztő figyelmét a kézirat más munkákkal felmerülő lényeges hasonlóságára vagy átfedésére.

Közzététel és összeférhetetlenség
Az értékelés során szerzett információk bizalmasan kezelendők, nem használhatóak fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI
A közlésre vonatkozó irányelvek
Az eredeti kutatásokat bemutató szerzőknek pontos beszámolót kell készíteniük az elvégzett munkáról. Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. A tanulmánynak elégséges részletet és hivatkozást kell közölnie ahhoz, hogy a leírt folyamatokat mások is megismételhessék. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

Eredetiség és plágium
A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk. A plagizálás bármely formája etikátlan publikációs gyakorlatnak minősül és elfogadhatatlan.

Többszörös, redundáns vagy egyidejű publikálás
Ugyanazon kézirat, ugyanazon nyelven, több folyóirathoz egyidejűleg történő, módosítás nélküli benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

A forrásokra való hivatkozás
Az idézett művekre minden esetben szakszerűen és a formai elvárásoknak megfelelően kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek hatással voltak munkájukra.

A tanulmányszerzői tisztség
Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Ugyanakkor közreműködőként a szerzőkön kívül meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási projekt bizonyos lényeges szakaszaiban, melynek helye a köszönetnyilvánítás részben szerepel. A tanulmány egy szerzője a levelező szerző szerepét tölti be és tartja a kapcsolatot a szerkesztőséggel.

Közzététel és összeférhetetlenség
Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat az érdemi összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését.

Alapvető hibák a publikált tanulmányban
Amennyiben a szerző jelentős hibát, vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőségét és együtt kell működnie a szerkesztővel a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.
A szerzőknek biztosítaniuk kell, hogy a tanulmány nem tartalmaz semmilyen rágalmazást, és nem sérti a szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, vagy harmadik felek egyéb jogait.

A tanulmány támogatási forrásainak feltüntetése
A kutatási projekt finanszírozási forrását fel kell tüntetni az összes finanszírozott kutatási dokumentumban. Az egyéb támogatási forrásokat a kéziratban egyértelműen meg kell határozni. 
A szerzőknek joguk van fellebbezni a szerkesztői határozatokkal szemben.

 

A Marketing & Menedzsment Szerkesztősége