A múzeum, mint vonzerő az egyetemista korosztály szemszögéből

Szerzők

  • Éva Schultz Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Csilla Szalók Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.56.01.04

Kulcsszavak:

múzeum, vonzerő, Z generáció

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja az múzeumok vonzerejének vizsgálata az egyetemisták körében. A hazai kultúrafogyasztással foglalkozó kutatások alapján a fiatal felnőtt korosztály inkább kimaradó múzeumlátogatói szegmens. A múzeum identitásformáló kultúraközvetítő intézmény, közösségi tér és gyakran turisztikai vonzerő is. Kutatásunk főként ez utóbbi szerep hatásán keresztül vizsgálja a fiatal felnőtt célcsoport az intézménnyel kapcsolatos attitűdjét, látogatói preferenciáit, megszólításának lehetőségeit.    

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A primer vizsgálat módszereként a BGE KVIK hallgatói körében végzett, feltáró jellegű kvantitatív kutatás szolgált. Kutatási kérdéseink a következők: milyen múzeumi élmény- és elvárásmintázatok fogalmazhatók meg a Z generáció e szegmensének szemszögéből? Mi jellemzi attitűdjüket a múzeumok, mint lokális kulturális intézmények és mint turisztikai attrakciók iránt?

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A megkérdezettek mobilis kultúrafogyasztók, a lakóhelyen kívüli intézményi kultúrafogyasztásukban kiemelkedő a múzeum szerepe. A múzeummal kapcsolatos elvárásaik a hagyományos funkciók és a modern interpretációs technológia ötvözeteként jellemezhetők. Az utazások során jellemzőbb a múzeumlátogatás, mint egyébként, a fő motiváció a felfedezés vágya és a híres látnivalók élményígérete. A múzeumi élmény vonatkozásában hangsúlyos a rekreatív, szórakoztató jelleg és az aktív részvétel igénye.          

GYAKORLATI JAVASLATOK

Eredményeink segíthetik a hazai múzeumokat az egyetemista korosztály igényeinek, élmény-elvárásainak jobb megismerésében, ezáltal eredményesebb megszólításában és szolgáltatásaik célcsoport-specifikus bővítésében. Ösztönzőleg hathatnak a hazai múzeumok poszt-COVID turizmusban vizionált helyére, hiszen erősödik a hazai, biztonságos, autentikus élmények iránti érdeklődés, aminek a múzeumok kiváló terepei.

Szerző életrajzok

Éva Schultz , Budapesti Gazdasági Egyetem

tanársegéd

Csilla Szalók, Budapesti Gazdasági Egyetem

intézetvezető főiskolai tanár

Hivatkozások

AECOM (2020), Theme Museum Index 2019. Global Attractions Attendence Report, https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2019.pdf (Utolsó letöltés: 2020. 05. 14.)

AECOM (2021), Theme Museum Index 2020. Global Attractions Attendence Report. https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2020.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 07. 11.)

Anderson, D., Storksdieck, M., Spock, M. (2007), „Understanding the long-term impact of museum experiences”, in: Falk, J. H., Dierking, L. D., Fouz, S. (eds.), In Principle, In Practice - New Perspectives on Museums as Learning Institutions. Lanham: Altamira Press, 197-218.

Berényi M. (2021), Hogyan értékelik a magyar látogatók a múzeumok koronavírus alatt folytatott online tevékenységét? https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20210527/berenyi_marianna_hogyan_ertekelik_a_latogatok_a.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 07. 11.)

Bodnár D., Jászberényi M., Ásványi K. (2017), „Az új muzeológia megjelenése a budapesti múzeumokban”, Turizmus Bulletin, 17(1-2), 45-55. https://doi.org/10.14267/turbull.2017v17n1-2.5

Bodnár D. (2019), „Múzeumi látogatói élmény”, Turizmus Bulletin, 19(3), 38-51. https://doi.org/10.14267/turbull.2019v19n3.5

Csapó J., Törőcsik M. (2020), A turizmus jövője, a nemzetközi és hazai turizmus legújabb trendjeinek elemzése elméleti és gyakorlati megközelítésben. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23854/csapo-torocsik-a-turizmus-jovoje-a-nemzetkozi-es-hazai-turizmus-legujabb-trendjeinek-elemzese-elmeleti-es-gyakorlati-megkozelitesben-PTE-KTK-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Utolsó letöltés: 2021. 07. 11.)

Domokos T., Kántor Z., Pillók Z., Székely L. (2021), Magyar Fiatalok kutatás 2020. https://elibrary.hu/document/18b3cd01/tarsadalomkutato-hu-wp-content-uploads-2021-07-magyar_ifjusag_2020_web-v-c3-9ag-pdf (Utolsó letöltés: 2021. 07. 11.)

Falk, J. H., Dierking, L. D. (2016), The Museum Experience Revisited, Routledge: London

Fekete M., Tibori T. (2016), „Az ifjúság szabadidő-felhasználása a fogyasztói társadalomban”, in: Nagy, Á. (szerk.), Margón kívül – magyar ifjúságkutatás 2016, 258-283. http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/Margon_kivul_2016_web.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 07. 11.)

Gombos Sz. (2011), „Kultúra és marketing a 21. században – a múzeumok szerepe az egyetemista hallgatók életében”, in: Fojtik, J. (szerk.), Felelős marketing - A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 17. országos konferenciájának előadásai. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar: Pécs. ISBN: 978 963 642 3 879–888

Hegedűs A. (2016), „Egyetemisták és kultúrafogyasztás. Intézményi szintű kultúrakínálat a vidéki egyetemek tekintetében” Tudásmenedzsment, 17(1). különszám, 99-108.

ICOM (2021), 2020 Annual Report. https://www.canva.com/design/DAEeKAyxvI0/view#10 (Utolsó letöltés: 2021. 05. 14.)

Kántor Sz. (2020), „Turizmus szakos hallgatók kultúrafogyasztásának sajátosságai”, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 5(1), 47-60. DOI: 10.15170/TVT.2020.05.01.04

Makranczi Zs. (2021), Múzeumok és turizmus. Múzeumok ma 2020 országos múzeumi kutatás. 16. fejezet https://magyarmuzeumok.hu/cikk/muzeumok-es-a-turizmus

NEMO (2020), Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_Corona_Survey_Results_6_4_20.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 05. 14.)

Pavluska V. (2016), „Milyen kultúrafogyasztók a magyarok? – A hazai kultúrafogyasztás átfogó mintázatai”, in: Fehér A., Kiss V. Á., Soós M., Szakály Z. (szerk.), Hitelesség és Értékorientáció a Marketingben. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar: Debrecen. ISBN: 978 963 472 8

Pavluska V., Jakopánecz E., Törőcsik M. (2018), Kultúra. A magyar lakosság kultúrával kapcsolatos beállítódása és követett magatartása generációs szemléletű vizsgálattal. EFOP-3.6.1-16-2016-00004, Pécs, PTE KTK https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/tudomany/rendezvenyek/fogyasztas/efop_generaciok_alaptanulmany_kultura_2018_0.pdf

Pónyi M., Arapovics M., Bódog A. (szerk.) (2018), Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése. Cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalása. Kutatási jelentés. https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kutatasi-jelentesek/

Sulyok J. (2005), „Kulturális turizmus az európai városokban” Turizmus Bulletin, 9(3), 18-29.

Századvég Politikai Iskola Alapítvány (2018), Kultúrafogyasztás Magyarországon 2017 https://szazadveg.hu/tarsadalomtudomanyi-kutatocsoport/szazadveg-kutatas-kulturafogyasztas-magyarorszagon-2017.pdf

UNWTO (2019), International Tourism Highlights, 2019 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421152

Downloads

Megjelent

2022-06-21

Hogyan kell idézni

Schultz , Éva és Szalók, C. (2022) „A múzeum, mint vonzerő az egyetemista korosztály szemszögéből”, Marketing & Menedzsment, 56(1), o. 43–53. doi: 10.15170/MM.2021.56.01.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek