Az értékteremtési folyamat időkomponensekre bontásának pénzügy-matematikai aspektusai

Szerzők

  • József Ulbert Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • András Takács Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

diszkontált cash-flow (DCF) módszer, kétfázisú modell, piaci kamatláb, növekedési ráta, érték-hozzájárulás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A vállalatértékelésben alkalmazott kétfázisú értékelési modellek a vállalat által a jövőben várhatóan realizált végtelen hozamáramot két komponensre bontják: egy véges és egy végtelenbe nyúló hozamsorra. A teljes hozamsor jelenlegi értéke az említett két komponens jelenértékeiből tevődik össze. Az egyes komponensek értéke és azok egymáshoz viszonyított aránya különböző feltételek között értelemszerűen eltérő módon alakul. Tanulmányunkban bizonyítjuk, hogy a konstans és a mértani haladvány szerint növekvő kétfázisú modelleknél a véges és a végtelen szakasz érték-hozzájárulása között determinisztikus kapcsolat áll fenn, amely független a járadékszámítás módjától, továbbá az egyes modelleknél különböző hosszúságú explicit időszakok mellett azonosítjuk azokat a kamatláb-növekedési ráta kombinációkat, melyek mellett a két időhorizont érték-hozzájárulása megegyezik.  E pénzügy-matematikai szempontú vizsgálat a vállalatok értékelésekor használatos módszerek megújítását hivatott előkészíteni.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az irodalomkutatást követően cikkünkben elméleti megközelítésben, pénzügy-matematikai eszközökkel közelítjük meg a kétfázisú diszkontált cash-flow modellek alkalmazásakor megfigyelhető véges és végtelen értékkomponens alakulását, összefüggését.

A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYE

Kutatásunk legfontosabb eredményei a véges és végtelen időhorizonton keletkező értékkomponensek determinisztikus összefüggésének bizonyítása, továbbá a különböző explicit előrejelzési időszakok mellett vizsgált kamatláb-növekedési ráta kombinációkra illesztett burkolófelületek grafikus ábrázolása.

ÚJDONSÁGOK, GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk új elméleti eredményekkel gazdagíthatja a hazai szakirodalmat, hiszen a korábban publikált magyar közlemények között hasonló pénzügy-matematikai szemléletű vizsgálatot nem találtunk. Mindemellett hasznos kiindulópontot adhat további empirikus kutatásokhoz, ahol konkrét vállalati adatokon figyelhetők meg a feltárt elméleti összefüggések.

Szerző életrajzok

József Ulbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

intézetigazgató egyetemi docens

András Takács, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi docens, dékánhelyettes

Downloads

Megjelent

2018-03-01

Hogyan kell idézni

Ulbert, J. és Takács, A. (2018) „Az értékteremtési folyamat időkomponensekre bontásának pénzügy-matematikai aspektusai”, Marketing & Menedzsment, 52(1), o. 66–80. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/275 (Elérés: 16 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek