Az innovációs rendszerek mérési módszereinek feltérképezése és összefoglalása

Szerzők

  • Anna Varga-Csajkás MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (RIERC)

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.I.02

Kulcsszavak:

innovációs rendszerek, módszertan, kompozit indikátorok, tudástermelési függvény, szimulációs modellek

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja, hogy összefoglalja, milyen módszerekkel mérhető, illetve modellezhető az innovációs rendszerek teljesítménye. Az ismertetett módszerek három típusba sorolhatók funkciójuk alapján. Az első csoportba azok a módszerek tartoznak, amelyek alkalmasak arra, hogy értékeljék és összehasonlítsák különböző országok vagy régiók innovációs rendszereinek teljesítményét. A második csoportot olyan statisztikai alapú modellek alkotják, amelyek segítségével az innovációs rendszerek teljesítményére ható tényezők szerepe magyarázható. A harmadik csoportba olyan szimulációs módszerek sorolhatók, amelyek alkalmasak a változók közötti komplex, dinamikus kapcsolatok modellezésére.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Ez a tanulmány egy leíró jellegű munka, amelyben szisztematikusan végig vesszük és csoportosítjuk az innovációs rendszerek mérésére és modellezésére használt legfőbb eszközöket. A módszerek lényegének bemutatása után példákkal illusztráljuk, hogy milyen elemzések végezhetők a segítségükkel.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vizsgált módszerek funkciójukat, adatigényüket és komplexitásukat tekintve eltérnek egymástól, ezért az elemzés céljától és a rendelkezésre álló adatoktól függ, hogy melyik eszköz a legalkalmasabb. A kompozit indikátorok jó kiindulási pontot jelentenek, mivel sokféle tényezőt képesek egyetlen indikátorba tömöríteni. Az innovációs rendszerek abszolút teljesítményének és hatékonyságának elkülönítése fontos, mivel gyakran nem a legmagasabb innovatív outputtal rendelkező országok vagy régiók használják fel leghatékonyabban a rendelkezésre álló inputokat. A különböző statisztikai, ökonometriai módszerek alkalmasak arra, hogy beazonosítsák, hogy a vizsgált tényezők milyen mértékben hatnak a rendszer teljesítményére. Az innovációs rendszerek komplexitását legjobban a szimulációs módszerek ragadják meg.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Minden vizsgált módszer alkalmas lehet arra, hogy a szakpolitikai döntéshozást segítse. A kompozit indikátorok különböző dimenzióinak elemzésével például beazonosíthatók a rendszer gyenge pontjai, ahol szükség lehet beavatkozásokra. A szimulációs modellekkel ex-ante elemzéseket lehet végezni, amelyek során szakpolitikai beavatkozások hatása értékelhető.

Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú „ Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt keretében jött létre.

Információk a szerzőről

Anna Varga-Csajkás, MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (RIERC)

tudományos segédmunkatárs

Downloads

Megjelent

2020-07-07

Hogyan kell idézni

Varga-Csajkás, A. (2020) „Az innovációs rendszerek mérési módszereinek feltérképezése és összefoglalása”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 1), o. 19–28. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.I.02.