Személyes adatok védelméhez való jog a hasznosítás alkotmányjogi akadálya?

Szerzők

  • Turcsiné Czapári Dóra Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47272/KIKPhD.2022.1.5

Kulcsszavak:

adatvédelem, személyes adat, alkotmányjogi védelem, GDPR

Absztrakt

A személyes és egészségügyi adatok hasznosítása egyre inkább középpontba kerül. Az Európai Unió is elfogadta az Európai Adatstratégiát, hogy az adatok kedvező hatásait a lehető legoptimálisabban ki tudja használni. Ennek keretében már több jogalkotási lépés és kezdeményezés is történt, ideértve az Adatkormányzási rendeletet, valamint az adatmegosztási jogszabály (Data Act) és Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó szabályozás tervezetét. Bár az uniós jogalkotás egyértelműen a személyes és egészségügyi adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi hasznosítási lehetőségeinek szélesítése felé halad, felmerül ugyanakkor hogy egy alkotmányos alapjogról van szó. Korlátozhatja-e az emberi méltóságra visszavezethető személyes adatok védelmét egy polgári jogi szerződés? Az érintett információs önrendelkezési jog kiterjed az ilyen típusú döntésre? Jelen tanulmányban e kérdésekre keresem a választ.

Információk a szerzőről

Turcsiné Czapári Dóra, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

PhD hallgató, PTE-ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

A szerző elérhetősége: czapari.dora@pte.hu

Hivatkozások

/2019 iránymutatás a személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kezeléséről az érintettek részére nyújtott online szolgáltatások összefüggésében https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_hu.pdf

Az európai adatvédelmi biztos által kiadott, „Válasz az óriás méretű adathalmazok jelentette kihívásokra: Átláthatóságra, felhasználói ellenőrzésre, valamint beépített és alapértelmezett adatvédelemre van szükség” című véleményének összefoglalója (2016/C 67/05) 1. o. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:067:FULL&from=MT

Az európai adatvédelmi biztos által kiadott, „Válasz az óriás méretű adathalmazok jelentette kihívásokra: Átláthatóságra, felhasználói ellenőrzésre, valamint beépített és alapértelmezett adatvédelemre van szükség” című véleményének összefoglalója (2016/C 67/05) 1. o. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:067:FULL&from=MT

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című jogalkotási csomagról (2018/C 432/04) 2. o. https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-01-4_opinion_new_deal_consumers_summary_hu.pdf

Chronowski Nóra: Az integráció alkotmányjogi dimenziói. Doktori értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2004. 12. o.

Das Wert der persöhnlicher Daten – Ist Datenhandel der bessere Datenschutz? https://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/Open_Knowledge_Foundation_Studie.pdf 12. o.

European Data Protection Board: Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content (elektronikus) 7. o. https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en_1.pdf

Fülöp Réka: Személyes adatok védelme az internetet különös tekintettel azok vagyonjogi helyzetére. In Péterfalvi Attila (Szerk.): Szemelvények az információs jogok felügyeletének elmúlt 25 évéből. Budapest, NAIH, 2020. 123- 178.o, 141.o.

Gárdos-Orosz Fruzsina: Az alapjogok korlátozása. In Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor (Szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter, Jakab András) http://ijoten.hu/szocikk/az-alapjogok-korlatozasa [20]

Görög Márta: Gondolatok a személyiség magánjogi védelme körében. In Menyhárd Attila – Gárdos-Orosz Fruzsina (Szerk).: Személy és személyiség a jogban, Budapest, Wolters Kluwer, 2016. 197. o.

Hegyi Szabolcs: A személyiség magánjogi védelme a magyar alkotmányjogban. In: Menyhárd Attila – Gárdos-Orosz Fruzsina (Szerk.): Személy és személyiség a jogban. Budapest, Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 251.o.

Koltay András: Az emberi méltóság védelmének kérdései a médiaszabályozásban és a joggyakorlatban. In: Menyhárd Attila – Gárdos-Orosz Fruzsina (Szerk.): Személy és személyiség a jogban. Budapest, Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 395. o.

Menyhárd Attila: Forgalomképes személyiség. In: Menyhárd Attila – Gárdos-Orosz Fruzsina (Szerk.): Személy és személyiség a jogban. Budapest, Wolters Kluwer, 2016. 88-115. o.

Paczolay Péter: A közjog és a civiljog kapcsolata az Alaptörvényben – avagy a Ptk. alkotmányos alapjai. Előadás, a Magyar Jogász Egylet miskolci tagozata által szervezett konferencia. (2013. február 1.) 1. o. https://alkotmanybirosag.hu/uploads/2017/05/kozjog_civiljog_kapcsolata_paczolay_peter.pdf

Péterfalvi Attila: Algoritmusok és adatvédelem: Quo vadis? In: Török Bernát; Ződi, Zsolt (Szerk.): A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai: Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog határterületeiről. Budapest, Ludovika, 2021. 180. o.

Purtova Nadezda: The illusion of personal data as no one’s property. Law, Innovation, and Technology, 7(1), 2015. https://doi.org/10.1080/17579961.2015.1052646

Schubauer Petra: A személyes adatok személyiségi jogi védelme különös tekintettel a halál utáni védelem egyes kérdéseire. Doktori értekezés. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2021. 19. o.

Schultz Márton: A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2020. 136. o.

Stump Krisztina: Egyes személyiségi jogok –vagyoni jogok? (elektronikus) 552. o. https://core.ac.uk/download/pdf/159317915.pdf (2022.08.22.)

Szabó Máté Dániel: Kísérlet a privacy fogalmának meghatározására a magyar jogrendszer fogalmaival. Információs Társadalom (5)2, 2005. 44-53. o. https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.2.3

Zakariás Kinga: Az emberi méltósághoz való alapjog. Doktori értekezések 19. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2019. 70. o.

Zakariás Kinga: Személy és személyiség az orvosi jogban. In Menyhárd Attila – Gárdos-Orosz Fruzsina (Szerk).: Személy és személyiség a jogban. Budapest, Wolters Kluwer, 2016. 352. o.

Downloads

Megjelent

2022-07-01

Hogyan kell idézni

Turcsiné Czapári, D. „Személyes Adatok védelméhez Való Jog a hasznosítás alkotmányjogi akadálya?”. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok, köt. 3, sz. 1, 2022. július, o. 63-73, doi:10.47272/KIKPhD.2022.1.5.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok