Szerzői jogok és licenszfeltételek

Folyóiratunk Szerkesztőbizottsága elkötelezett amellett, hogy szabad hozzáférés (Open Access – OA) biztosítása mellett, tisztázott szerzői jogi és licenszelési feltételek mellett tegye közzé a hozzá benyújtott kéziratokat. Erre tekintettel, jelen feltételeket mellett biztosítja a Szerzők számára a publikálási lehetőséget.

A Szerző az általa megalkotott kézirat Szerkesztőbizottság számára történő benyújtásával, a Szerkesztőség részéről történő átadásával, hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó e kéziratból szerkesztett cikket a folyóiratban közzétegye. Tudomásul veszi a Szerző, hogy a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogok az első közzétételt követően a jelen feltételekkel valósulnak meg. A Szerző a benyújtással kinyilvánítja, hogy megismerte és tudomásul vette a Kiadónak Open Access (Nyílt Hozzáférés) nyilatkozatába foglaltakat.

A Szerző hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó szabadon elérhetővé és letölthetővé teszi a cikket saját hivatalos, kiadói honlapján, időbeli korlátozás nélkül. A cikk első közzétételének joga kizárólagosan a Kiadót illeti. A Szerző elfogadja, hogy a Kiadó a cikket oly módon teszi közzé, hogy a cikk felhasználási jogaira bármely harmadik fél számára az első közzétételt követően a Creative Commons Attribution-NonCommercial-SharAlike 4.0 (CC-BY-NC-SA 4.0) licenc feltételek az irányadók. 

A Kiadó e licensz keretében átalakíthatja a cikket tetszőleges elektronikus formátumba, a cikket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolhatja. A Kiadó a cikk közlési és felhasználási jogát megoszthatja bármely harmadik féllel, illetőleg e jogokat bármely harmadik féllel közösen gyakorolhatja. A Kiadó a Szerző nevében felléphet a cikkel kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi tulajdon sérelmét jelentő magatartások esetén. Gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyeket a fent megjelölt „CC BY NC SA 4.0” licenc feltételek lehetővé tesznek harmadik felek számára. 

A Szerző a benyújtással együtt szavatolja, hogy a cikknek a megadott társzerzőkkel együtt ő a kizárólagos szerzője – illetve a cikk jelen formában való megjelentetéséhez bírja valamennyi társszerző hozzájárulását –, a cikk saját, eredeti szellemi alkotása, a cikk első közlési jogát sem részben, sem egészben nem engedte át harmadik félre a benyújtás előtt. Mindezek alapján jogában áll a cikk megjelentetése, s így minden jogosultsággal rendelkezik ahhoz, hogy a Kiadót felhatalmazza a cikk első publikálására, illetőleg a cikkel kapcsolatos, a jelen feltételek szerinti felhasználási jogok gyakorlására. ASzerző szavatolja, hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a Szerző legjobb tudása szerint pontosak és igazak, a cikk nem tartalmaz rágalmakat, obszcén vagy harmadik fél szerzői jogát, magánéletét vagy bármilyen más jogát sértő, vagy egyébként jogszabályba ütköző részeket és a kézirat sem magyar, sem más nyelven, sem részben, sem egészben nem áll más folyóiratnál elbírálás vagy megjelenés alatt. A Szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a cikkében olyan anyagokat kíván megjelentetni, amelyek felhasználási joga más jogtulajdonos, kiadó, szerző birtokában van, a Szerző kizárólagos felelőssége, hogy ezen jogtulajdonosoktól a megfelelő (az előző bekezdésben rögzítettek szerinti) közlési és felhasználási engedélyeket beszerezze, mielőtt kéziratát a Kiadóhoz, illetőleg a Szerkesztőséghez benyújtja. 

Mivel a feltételek olyan cikkekre vonatkoznak, amelyek először Magyarország területén jelennek meg, ezért a Szerzőt és a Kiadót illető jogokra és kötelezettségekre Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alkalmazandó. 

 

A Szerkesztőbizottság