Üdvözöljük a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont egyetemi folyóirat-platformjának nyitóoldalán! Könyvtárunk a tudományos publikálás támogatása keretében minden periodikusan megjelenő egyetemi kiadvány számára ingyenes lehetőséget biztosít a világszerte népszerű Open Journal Systems (OJS) szerkesztőségi rendszer igénybevételéhez. Az OJS lassan már két évtizede úgy alakítja világszínvonalú szabványosítást biztosító, a szerkesztőségek igényeihez szabható és a tudományos közösség elvárásait figyelembe vevő rendszerét, hogy segítségével a folyóiratok a lehető legkönnyebben be tudjanak csatlakozni az online tudományos vérkeringésbe. Mi abban szeretnénk segíteni, hogy az egyetemi folyóiratok, évkönyvek méltó módon, a megfelelő azonosítókkal ellátva és a lehető legszélesebb tudományos közönséghez eljutva jelenhessenek meg, ezzel is tovább növelve egyetemünk presztízsét. Könyvtárunk célja, hogy a platform fenntartásával járó informatikai és adminisztrációs feladatok jelentős részét magára vállalja, illetve segítse a szerkesztőségeket a rendszer megismerésében, hogy ők a szakmai munkára összpontosíthassanak. Kérdéseit a journals@lib.pte.hu címen várjuk!

Folyóiratok

 • Acta Cultura et Paedagogicae

  Acta Cultura et Paedagogicae is an interdisciplinary journal which provides novel reflections on the processes leaded to the convergencies of social, cultural, and economic categories experienced nowadays. The primary objective of our journal is to fulfill the need for thorough discussion of research results in disciplines relevant to pedagogical, philosophical, psychological and technological aspects of culture and education, and to contribute towards the wide diffusion of scientifically sound contributions in this domain.

 • Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle

  Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle alapítója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Szociológia Tanszéke. A folyóirat 2005- októberében jelent meg először és éveken át papíralapú kiadásáról a 4D Társadalomtudományi Egyesület gondoskodott. Célunk az volt, hogy fórumot biztosítsunk a Dél-Dunántúli Régióban megvalósuló társadalomtudományi kutatások eredményeit publikálni szándékozó oktatók, doktoranduszok és az egyetemen kívüli kutatók számára.

 • Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies

  Az Afrika Tanulmányok 2007 óta folyamatosan megjelenő interdiszciplináris afrikanisztikai folyóirat. 2018-tól minden évfolyamban önálló angol nyelvű szám is terepet kínál a minőségi tudományos munkáknak, illetve terepbeszámolóknak. Mindezeken keresztül az Afrika Tanulmányok az afrikai társadalmak múltjából, mindennapi jelenéből ragad ki és dolgoz fel izgalmas, érdekfeszítő témákat, valamint afrikai aktorok helyét és lehetséges szerepvállalásait elemzi a 21. század átalakuló nemzetközi rendszerében. A 2021-ben megújított folyóirat a kelet-közép-európai szerkesztésű szaklapok egyik meghatározó képviselőjévé kíván válni az évente legalább kétszer megjelenő magyar nyelvű és minimum egy alkalommal publikált angol nyelvű lapszámaival.

 • Annona Nova

  Az Annona Nova a Kerényi Károly Szakkollégium éves periodikája. A szakkollégium tagjainak nyújt lehetőséget tanulmányok, recenziók és fordítások publikálására, ezzel egyszersmind csokorba gyűjti és bemutatja a szakkollégiumban zajló hallgatói tudományos munka eredményeit.

 • Autonómia és Felelősség Neveléstudományi Folyóirat

  Az Autonómia és Felelősség egy oktatási kutatási folyóirat, amely 2015 óta jelenik meg. A folyóirat fő célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében és a pedagógusképzésben dolgozó kutatók számára nélkülözhetetlen horizontális elveket és módszertanokat mutasson be. A folyóirat emellett hozzájárul a nemzetközi oktatásügyi diskurzushoz is. Küldetésünk, hogy összekapcsoljuk helyi tudományos közösségünket a releváns nemzetközi diskurzusokkal, hogy kifejezetten elősegítsük, generáljuk és kezdeményezzük a párbeszédet. Ezért szeretnénk, ha folyóiratunkban a Pécsi Tudományegyetem magyarországi kutatásai mellett más országok egyetemeinek és közösségeinek kutatásai is megjelennének.

 • Egészség-Akadémia

  A PTE Egészségtudományi Kar az egészségtudomány egyéb területeit is bevonva negyedévenként megjelenő tudományos lapot alapított Egészség - Akadémia címmel. A folyóiratban meg szeretnénk jelentetni a Kari Egészség-Akadémia programsorozat előadásait referátum formájában, díszdoktoraink összefoglaló tudományos munkáit, Doktori Iskolánk habilitációs és PhD előadásainak anyagát, továbbá minden egészségtudományi témájú kéziratot szívesen látunk.

 • Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata

  A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport elektronikus folyóirata, a Δίκη – Díké elsősorban, de nem kizárólagosan a komparatisztikai kutatások számára kíván publikációs fórumot biztosítani. A folyóirat szerkesztőinek elsődleges célja az, hogy a kutatócsoport tagjainak lehetőséget biztosítsanak tudományos eredményeik közzétételére, és ezáltal bemutassák a kutatócsoport tevékenységét. Örömmel várják továbbá olyan hazai és külföldi kutatók, oktatók, doktoranduszok tanulmányait, közleményeit és recenzióit is, akik írásukkal hozzá kívánnak járulni az európai jogi kultúra közös gyökereinek és értekeinek feltárásához.

 • Essays of Faculty of Law University of Pécs, Yearbook of [year]

  A Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar sorozata, amelyen belül 2010 óta rendszeresen megjelenik az "Essays of Faculty of Law University of Pécs, Yearbook of [year]" című angol nyelvű tanulmányokat közlő, évkönyv formátumú Open Access folyóirata, amely tudományos publikációkat közöl a jogtudomány valamennyi területéről. A leadott tanulmányok külső szakértők által végzett, kettős vak lektorálást követően jelenhetnek meg. Az évkönyv jelenleg is megtalálható az egyik legnagyobb online folyóirat adatbázis, a HeinOnline kínálatában, de a kötet teljes tartalma e honlapról szabadon letölthető.

 • FOCUS: Papers in English Literary and Cultural Studies

  FOCUS has been a peer-reviewed biennial journal of the Department of English Literatures and Cultures, (University of Pécs, Hungary) since its foundation in 1998. It publishes articles, essays, interviews and book reviews on various aspects of English-speaking literatures and cultures from all ages. Most of the issues so far have focused on a particular theme or cluster of themes. 

  During the more than two decades of its history the contributors have been scholars from various universities in Hungary, Great Britain, Ireland, the USA, Austria, Croatia, Greece, Spain, etc. The 2002 issue, focusing on Joyce, was reviewed in Irish University Review, the 2004 and 2006 issues in the Hungarian Journal of English and American Studies, the 2008 issue in EPONA, the 2012 issue in Irish Theatre International, the 2018 issue in Americana: E-journal of American Studies.

   

 • Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok

  Köszöntjük a Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok szakmai folyóirat oldalán!

  Folyóiratunk összefogja a közjogi vizsgálódások két fontos területét. A közigazgatás és az infokommunikációs technológiák összekapcsolódása, szinergikus pontjai napjainkra meghatározóvá, sőt irányadóvá váltak számos szakterület tekintetében.

  Az e témakörökhöz kapcsolódó, összetett társadalmi, jogi, gazdasági jellegű problémák és kérdések, tudományos igényű feldolgozása pedig a világviszonylatban is felgyorsult változásokra tekintettel újabb és újabb lehetőséget biztosítanak a témakört vizsgáló szakemberek számára, a fentiek értelmezésére illetve kritikai észrevételek és javaslatok megfogalmazására.

  Jelen folyóirat célkitűzése, hogy a tudományos pályafutásuk első felében járó fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson az e témakörben megfogalmazott gondolataik közreadásában.

 • Magyar Mentésügy

  Magyar Mentésügy
  A Magyar Oxyologiai Társaság tudományos folyóirata
  Újraindítva: 1981.
  Alapította: a Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság, mint a Magyar Oxyologiai Társaság jogelődje

 • Kultúratudományi Szemle

  Kultúratudományi Szemle (angol címe: Cultural Science Review) a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara gondozásában megjelenő tudományos folyóirat. A folyóirat kultúratudományi, pedagógiai, filozófiai, művelődés- és eszmetörténeti témájú cikkek, tanulmányok, vitaanyagok és könyvismertetések megjelentetésével kínál szakmai fórumot az egyetemes és magyar kultúra történetével, helyzetével, jövőjével, a napjainkat jellemző kulturális értékváltásokkal és a kortárs pedagógiai irányzatokkal foglalkozó kutatók számára.

 • Modern Geográfia

  A Modern Geográfia – a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének negyedévente, magyar és angol nyelvű cikkekkel megjelenő tudományos folyóirata – több mint másfél évtizede fogadja a geográfia és társtudományai területén született, illetve azokhoz kapcsolódó publikációk széles körét. A 2006-ban, Tóth József Professzor főszerkesztésével alapított szakmai folyóirat célja azóta sem változott: egy olyan, ingyenesen hozzáférhető, „open access” tartalommal rendelkező platformot kíván biztosítani, amely szaklektorált formában teszi lehetővé a tanulmányok közlését. A periodika tehát nem csak a földrajztudomány művelőinek biztosít megjelenési lehetőséget, és nem kizárólag klasszikus földrajzi témákkal foglalkozó cikkeket fogad el közlésre. A lapban egyre jelentősebb súllyal jelennek meg aktuális, a területfejlesztés, a regionális gazdaságtan, valamint a geopolitika területét érintő munkák is. A folyóirat törekvése, hogy a területi elemzések minden eddiginél szélesebb spektrumú forrásává váljon, amelyben a társadalom- és természetföldrajz hagyományos és innovatív megközelítései egyaránt szerepet kapnak.

 • Marketing & Menedzsment

  A Marketing & Menedzsment évente négy reguláris lapszámmal megjelenő tudományos folyóirat, a marketingszakma egyetlen akadémiai rangú folyóirata.

  Az MTA IX. osztályának besorolása szerint a folyóirat minősítése: 2023. júniusig C kategória, 2023. júniustól B kategória.

 • Pécsi Munkajogi Közlemények

  A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke a 2008. évben indította útjára elméleti folyóiratát "Pécsi Munkajogi Közlemények" címmel. A tudományos folyóirat a hazai és a nemzetközi munkajog, valamint szociális jog alapvető és aktuális intézményeivel foglalkozik. A munkajog dogmatikai alapkérdéseinek tárgyalása mellett, a Közlemények különös figyelmet fordít az Európai Unió munkajogára, valamint a jogéletet egyre erőteljesebben befolyásoló jogalkalmazásra. Ezek mellett tartalmaz szakirodalmi figyelőt és ismertetést a fontosabb nemzetközi és hazai eseményekről. A tanulmányok szerzői külföldi és hazai kutatók, valamint gyakorlati szakemberek.

 • PNEKAT Working Papers

  A PNEKAT Working Papers a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 2021-ben alapított online időszaki sorozata, amelyet azzal a céllal indítottunk, hogy új publikációs fórumot biztosítsunk a kulturális antropológia, néprajz és folklorisztika tárgykörében született, jelenkori és történeti kutatások eredményeit bemutató tanulmányok, esettanulmányok, valamint elméleti igényű írások számára angol és magyar (vagy szükség és megállapodás szerint egyéb) nyelven. A sorozat formátuma lehetővé teszi nagy mennyiségű illusztrációs anyag publikálását is.

 • Nexus

  A PTE BTK közérdekű folyóirata

  A kar elektronikus időszaki kiadványaként évente kétszer jelenik meg a BTK megújult honlapján, valamint az egyetem Open Journal Systems (OJS) rendszerében.

 • PONTES

   A Pontes a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének évkönyve. A kiadvány elsősorban az Intézet oktatóinak, hallgatóinak (PhD, MA) és kutatóinak magyar nyelvű, idegen nyelvű rezümével ellátott tanulmányait jelenteti meg. E mellett bemutatja az Intézethez kapcsolódó aktuális kutatásokat, projekteket. A kiadvány az Intézet egészét megjelenítő, tematikus számokkal, az intézeti tanszékekhez kapcsolódó korszakos kötetekkel is jelentkezik. A kiadvány nyitott a szakma egésze felé, szívesen fogad tanulmányokat külsős szerzőktől is.

 • Per Aspera ad Astra

  A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei

 • Specimina Nova Pars Prima Sectio Medaevalis

  Dissertationes historicae collectae per
  Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque
  Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis 
  A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori
  Történeti Tanszékének Történeti közleményei

 • PTE KTK Műhelytanulmányok

  A Pécsi tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara által gondozott műhelytanulmány-sorozat azzal a céllal jött létre, hogy dokumentálja és rugalmas formátumban elérhetővé, megoszthatóvá tegye a Karon folyó kutatómunka elsődleges eredményeit. A sorozat mindenekelőtt már tanulmánnyá formált, de alapos szakmai lektoráláson még át nem esett preprinteket, valamint olyan technikai jellegű munkákat közöl, amelyek terjedelmük vagy jellegük okán további tanulmányok, munkák kiegészítő- vagy háttér-anyagaként szolgálnak.

 • Tudásmenedzsment

  Társadalom-és művelődéstudományi periodika

   

 • Szociális Szemle

  A Szociális Szemle évente kétszer – júniusban és decemberben – megjelenő lektorált szakfolyóirat.

  A lap a szociális munka tudomány- és szakterületéhez, illetve a társtudományokhoz és társszakmákhoz kapcsolódó elméleti és empirikus tanulmányokat, esettanulmányokat és szakmai reflexiókat, interjúkat, beszámolókat, konferenciacikkeket és recenziókat közöl magyar vagy angol nyelven. Fontos célunk, hogy a szociális munka gyakorlatához közvetlenül köthető, a szakterület módszertani fejlesztéseihez kapcsolódó alkalmazott kutatások, ezen belül különösen az értékelő kutatások számára teret biztosítsunk. Emellett a praxist formáló hazai és nemzetközi tudományos eredmények és társadalmi folyamatok bemutatására is vállalkozunk.

 • Verso – Irodalomtörténeti folyóirat

  Verso folyóirat a középkori, a kora újkori, valamint a 18. és 19. századi irodalom- és művelődéstörténet területéről vár tanulmányokat, recenziókat, szakmai kérdéseket érintő esszéket, műelemzéseket, fordításokat és szövegközléseket. A folyóirat öt főrovatból áll. A Tudományos Gyűjtemény szaktanulmányoknak ad helyet, alrovatában, a Társalkodóban egymással párbeszédet folytató tanulmányok szerepelnek, amelyek műhelymunka eredményei. A Kritikai Lapok szakkötetekről írott recenziókat tartalmaz, a Fillértárban szövegközlések vagy fordítások jelennek meg. A Hasznos Mulatságok rovat olyan elemzéseket és esszéket közöl, amelyek a középiskolai oktatás szereplőinek érdeklődésére is számot tarthatnak.

 • Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

  A 2016-ban alapított Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok negyedévente megjelenő tudományos folyóirat legfontosabb célja, hogy a hazai turizmussal, vendéglátással és vidékfejlesztéssel foglalkozó kutatók tudományos munkáinak egyik fő fórumaként a legújabb eredmények közlésének fontos hazai bázisa legyen. A folyóirat természetesen nyitott továbbá az egyéb, kapcsolódó részdiszciplínák, rokon tudományok (marketing, szociológia, területfejlesztés, urbanisztika) vonatkozó műveinek megjelentetése felé is. A tanulmányok 2019-től nyomatásban és elektronikusan is megjelennek. A TVT elsősorban tanulmányokat, publikációkat jelentet meg, de könyvrecenziók, rövid kutatási összefoglalók megjelentetését, illetve a reguláris számok mellett különszámok szerkesztését is fontosnak tartjuk. A folyóirat nyelve elsősorban magyar, de az angol nyelvű cikkek megjelentetésének erősítése is fontos további célunk.