Üdvözöljük a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont egyetemi folyóirat-platformjának nyitóoldalán! Könyvtárunk a tudományos publikálás támogatása keretében minden periodikusan megjelenő egyetemi kiadvány számára ingyenes lehetőséget biztosít a világszerte népszerű Open Journal Systems (OJS) szerkesztőségi rendszer igénybevételéhez. Az OJS lassan már két évtizede úgy alakítja világszínvonalú szabványosítást biztosító, a szerkesztőségek igényeihez szabható és a tudományos közösség elvárásait figyelembe vevő rendszerét, hogy segítségével a folyóiratok a lehető legkönnyebben be tudjanak csatlakozni az online tudományos vérkeringésbe. Mi abban szeretnénk segíteni, hogy az egyetemi folyóiratok, évkönyvek méltó módon, a megfelelő azonosítókkal ellátva és a lehető legszélesebb tudományos közönséghez eljutva jelenhessenek meg, ezzel is tovább növelve egyetemünk presztízsét. Könyvtárunk célja, hogy a platform fenntartásával járó informatikai és adminisztrációs feladatok jelentős részét magára vállalja, illetve segítse a szerkesztőségeket a rendszer megismerésében, hogy ők a szakmai munkára összpontosíthassanak. Kérdéseit a journals@lib.pte.hu címen várjuk!

Folyóiratok

 • Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle

  Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle alapítója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Szociológia Tanszéke. A folyóirat 2005- októberében jelent meg először és éveken át papíralapú kiadásáról a 4D Társadalomtudományi Egyesület gondoskodott. Célunk az volt, hogy fórumot biztosítsunk a Dél-Dunántúli Régióban megvalósuló társadalomtudományi kutatások eredményeit publikálni szándékozó oktatók, doktoranduszok és az egyetemen kívüli kutatók számára.

 • Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies

  Az Afrika Tanulmányok 2007 óta folyamatosan megjelenő interdiszciplináris afrikanisztikai folyóirat. 2018-tól minden évfolyamban önálló angol nyelvű szám is terepet kínál a minőségi tudományos munkáknak, illetve terepbeszámolóknak. Mindezeken keresztül az Afrika Tanulmányok az afrikai társadalmak múltjából, mindennapi jelenéből ragad ki és dolgoz fel izgalmas, érdekfeszítő témákat, valamint afrikai aktorok helyét és lehetséges szerepvállalásait elemzi a 21. század átalakuló nemzetközi rendszerében. A 2021-ben megújított folyóirat a kelet-közép-európai szerkesztésű szaklapok egyik meghatározó képviselőjévé kíván válni az évente legalább kétszer megjelenő magyar nyelvű és minimum egy alkalommal publikált angol nyelvű lapszámaival.

 • Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata

  A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport elektronikus folyóirata, a Δίκη – Díké elsősorban, de nem kizárólagosan a komparatisztikai kutatások számára kíván publikációs fórumot biztosítani. A folyóirat szerkesztőinek elsődleges célja az, hogy a kutatócsoport tagjainak lehetőséget biztosítsanak tudományos eredményeik közzétételére, és ezáltal bemutassák a kutatócsoport tevékenységét. Örömmel várják továbbá olyan hazai és külföldi kutatók, oktatók, doktoranduszok tanulmányait, közleményeit és recenzióit is, akik írásukkal hozzá kívánnak járulni az európai jogi kultúra közös gyökereinek és értekeinek feltárásához.

 • Marketing & Menedzsment

  A Marketing & Menedzsment negyedévente megjelenő tudományos folyóirat, a marketingszakma egyetlen akadémiai rangú folyóirata. Az MTA IX. osztályának besorolása szerint C kategóriájú lap.

 • Magyar Mentésügy

  Magyar Mentésügy
  A Magyar Oxyologiai Társaság tudományos folyóirata
  Újraindítva: 1981.
  Alapította: a Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság, mint a Magyar Oxyologiai Társaság jogelődje

 • Modern Geográfia

  A Modern Geográfia – a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének negyedévente, magyar és angol nyelvű cikkekkel megjelenő tudományos folyóirata – több mint másfél évtizede fogadja a geográfia és társtudományai területén született, illetve azokhoz kapcsolódó publikációk széles körét. A 2006-ban, Tóth József Professzor főszerkesztésével alapított szakmai folyóirat célja azóta sem változott: egy olyan, ingyenesen hozzáférhető, „open access” tartalommal rendelkező platformot kíván biztosítani, amely szaklektorált formában teszi lehetővé a tanulmányok közlését. A periodika tehát nem csak a földrajztudomány művelőinek biztosít megjelenési lehetőséget, és nem kizárólag klasszikus földrajzi témákkal foglalkozó cikkeket fogad el közlésre. A lapban egyre jelentősebb súllyal jelennek meg aktuális, a területfejlesztés, a regionális gazdaságtan, valamint a geopolitika területét érintő munkák is. A folyóirat törekvése, hogy a területi elemzések minden eddiginél szélesebb spektrumú forrásává váljon, amelyben a társadalom- és természetföldrajz hagyományos és innovatív megközelítései egyaránt szerepet kapnak.

 • Nexus

  A PTE BTK közérdekű folyóirata

  A kar elektronikus időszaki kiadványaként évente kétszer jelenik meg a BTK megújult honlapján, valamint az egyetem Open Journal Systems (OJS) rendszerében.

 • Per Aspera ad Astra

  A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei

 • PNEKAT Working Papers

  A PNEKAT Working Papers a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 2021-ben alapított online időszaki sorozata, amelyet azzal a céllal indítottunk, hogy új publikációs fórumot biztosítsunk a kulturális antropológia, néprajz és folklorisztika tárgykörében született, jelenkori és történeti kutatások eredményeit bemutató tanulmányok, esettanulmányok, valamint elméleti igényű írások számára angol és magyar (vagy szükség és megállapodás szerint egyéb) nyelven. A sorozat formátuma lehetővé teszi nagy mennyiségű illusztrációs anyag publikálását is.

 • PONTES

   A Pontes a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének évkönyve. A kiadvány elsősorban az Intézet oktatóinak, hallgatóinak (PhD, MA) és kutatóinak magyar nyelvű, idegen nyelvű rezümével ellátott tanulmányait jelenteti meg. E mellett bemutatja az Intézethez kapcsolódó aktuális kutatásokat, projekteket. A kiadvány a páratlan években az Intézet egészét megjelenítő, tematikus számokkal jelentkezik, a páros években az intézeti tanszékek szerkesztenek korszakos köteteket. A kiadvány nyitott a szakma egésze felé, szívesen fogad tanulmányokat külsős szerzőktől is.

 • Specimina Nova Pars Prima Sectio Medaevalis

  Dissertationes historicae collectae per
  Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque
  Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis 
  A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori
  Történeti Tanszékének Történeti közleményei

 • Szociális Szemle

  A Szociális Szemle évente kétszer – júniusban és decemberben – megjelenő lektorált szakfolyóirat.

  A lap a szociális munka tudomány- és szakterületéhez, illetve a társtudományokhoz és társszakmákhoz kapcsolódó elméleti és empirikus tanulmányokat, esettanulmányokat és szakmai reflexiókat, interjúkat, beszámolókat, konferenciacikkeket és recenziókat közöl magyar vagy angol nyelven. Fontos célunk, hogy a szociális munka gyakorlatához közvetlenül köthető, a szakterület módszertani fejlesztéseihez kapcsolódó alkalmazott kutatások, ezen belül különösen az értékelő kutatások számára teret biztosítsunk. Emellett a praxist formáló hazai és nemzetközi tudományos eredmények és társadalmi folyamatok bemutatására is vállalkozunk.

 • PTE KTK Műhelytanulmányok

  A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának műhelytanulmány-sorozata azzal a céllal indult el, hogy a Karon folyó kutatómunkák számára pre-publikációs felületet biztosítson, így teret adva a szélesebb szakmai közösség bevonására a kutatások módszereinek és eredményeinek megvitatásába. A műhelytanulmány-sorozat elsőroban a közgazdasági és gazdálkodástudományi területre fókuszál, azonban nem zárja ki határterületekről érkező munkák befogadását sem.

 • Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

  A 2016-ban alapított Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok negyedévente megjelenő tudományos folyóirat legfontosabb célja, hogy a hazai turizmussal, vendéglátással és vidékfejlesztéssel foglalkozó kutatók tudományos munkáinak egyik fő fórumaként a legújabb eredmények közlésének fontos hazai bázisa legyen. A folyóirat természetesen nyitott továbbá az egyéb, kapcsolódó részdiszciplínák, rokon tudományok (marketing, szociológia, területfejlesztés, urbanisztika) vonatkozó műveinek megjelentetése felé is. A tanulmányok 2019-től nyomatásban és elektronikusan is megjelennek. A TVT elsősorban tanulmányokat, publikációkat jelentet meg, de könyvrecenziók, rövid kutatási összefoglalók megjelentetését, illetve a reguláris számok mellett különszámok szerkesztését is fontosnak tartjuk. A folyóirat nyelve elsősorban magyar, de az angol nyelvű cikkek megjelentetésének erősítése is fontos további célunk.

 • Tudásmenedzsment

  Társadalom-és művelődéstudományi periodika