Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
 • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
 • A szöveg szimpla sorköz szerkezetű, 12-es betűméretet használ. Dölt szövegezést használ aláhúzás helyett (kívétel az URL címek), és az összes illusztráció, ábra és táblázat a szövegtörzs megfelelő szakaszában található és nem a dokumentum végén.
 • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szerzői útmutatók

Az Afrika Tanulmányok folyóirat magyar, illetve előzetes egyeztetés után angol nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat, terepmunkáról szóló beszámolókat, útibeszámolókat, interjúkat és könyvrecenziókat – fogad el. Az elfogadás feltételeinek rendszere több ponton átveszi a magyar Politikatudományi Szemle publikálási elvárásrendszerét. A publikálás alábbi feltételrendszere az I. évfolyam 2. számától került bevezetésre.

A kézirat terjedelme tanulmányok esetén nem haladhatja meg a 40 000 karaktert, recenziók esetén 20 000 karaktert. Amennyiben a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség kivételt tehet, és tanulmány esetén befogadja a maximálisan 80 000 karakter terjedelmű írásokat is. A kéziratot szövegfájlban (az MS Word bármelyik változatában lementve) kérjük beküldeni. A szerző neve a tanulmány felett szerepeljen.

A szöveggel együtt – különösen útibeszámolóknál és terepmunkát dokumentáló összefoglalóknál – képeket is fogadunk. A képeket (fotókat) 300 dpi felbontásban, eps. vagy tif. kiterjesztésű fájlformátumban kérjük mellékelni.

A szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható; ritkítás, aláhúzás, vastag betű, csupa nagybetű csak egészen kivételes esetben fogadható el.

A közvetlen hivatkozásokat a szövegtörzs tartalmazza, ezek ne jegyzetekben szerepeljenek. Minden idézetet, hivatkozást igénylő állítást vagy kifejezést követően zárójelben tüntessék fel a szerző vezetéknevét, az idézett vagy hivatkozott mű publikálásának évszámát és – ha szükséges – az idézett oldalakat a következő formában: (Tordoff, 2002: 24) vagy (Tordoff, 2002: 242-243). A jegyzetek a főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák (tehát nem hivatkozásokat). A jegyzetek helyét a tanulmányon belül felső indexben lévő arab számmal jelöljék (így 1 ), a jegyzeteket pedig kérjük a szöveg végén számozott formában elhelyezni. Indokolt esetben lábjegyzet alkalmazható, amelyet – ha csak kis számban fordul elő – a szövegben csillaggal (*) kell jelölni, és az oldal alján kell elhelyezni.

Kérjük, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke lehetőleg csak a ténylegesen hivatkozott publikációkat tartalmazza. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük a következőképpen:

(1) Könyveknél: Tordoff, William (2002): Government and Politics in Africa. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan

(2) Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetén: Inotai András (2001): „Gondolatok a globalizációról”. In: Földes György – Inotai András (szerk.): A globalizáció kihívásai és Magyarország. Budapest, Napvilág Kiadó

(3) Folyóiratban megjelent tanulmány esetén: Fergusson, Niall (2005): „Sinking Globalization”. Foreign Affairs. Vol. 84., No. 2. March/April, 64-77. pp.

Tanulmányok esetén kérünk a szerzőktől egy min. 150, max. 300 szavas angol nyelvű összefoglalót (abstract). A tanulmány címét és alcímét is kérjük lefordítani. A táblázatokat és az ábrákat megfelelően formázva, az eredetüket is feltüntetve a szövegbe építve kérjük.

A szerkesztőséghez beérkezett anyagokat először formailag szűrjük. Amennyiben formai szempontból az írás elfogadásra kerül, opponens(ek)nek küldjük ki azt véleményezés céljából. Az opponens(ek) a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapja/ kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele, hogy az opponens(ek) támogató véleményt adjon/adjanak ki. Az opponens(ek) által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz, megjelölve azt a határidőt, ameddig a javításokat a szerzőnek szükséges megtennie. Az opponens(ek) egyértelműen elutasító véleménye esetén a kéziratot nem közöljük.

A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet. Külön felkérésre rendelünk meg írásokat, recenziókat. Szerzőinktől külön kérünk egy rövid, magyar és angol nyelvű bio-t, amely a következőket tartalmazza: név, foglalkozás, munkahely, beosztás, kutatási terület, e-mail cím. A kapcsolattartás elősegítése érdekében adják meg további elérhetőségeiket is: telefon, mobil, fax, stb.

Köszönjük a megfelelően előkészített kéziratokat! A szerkesztők

Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő a folyóirat kiadója:
Név: IDResearch Kutatási és Képzési Kft./Publikon Kiadó
Cím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8/E.
E-mail: hun.journal.african.studies@gmail.com
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Tarrósy István
Honlap: http://www.publikon.hu

A jelen tájékoztató folyamatosan elérhető az Afrika Tanulmányok [Hungarian Journal of African Studies] című folyóirat honlapján (https://journals.lib.pte.hu/index.php/afrikatanulmanyok/index).

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Az IDResearch Kutatási és Képzési Kft./Publikon Kiadó az Afrika Tanulmányok c. folyóiratra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi törvényi háttérre támaszkodik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK-rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.).

A IDResearch Kutatási és Képzési Kft./Publikon Kiadó az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon végzi. A megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. A IDResearch Kutatási és Képzési Kft./Publikon Kiadó kizárólag az érintettek által önkéntes hozzájáruláson alapuló, megadott, illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára – a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A IDResearch Kutatási és Képzési Kft./Publikon Kiadó az általuk kiadott Afrika Tanulmányok c. folyóirat kiadása és honlapjának működtetése érdekében kezel személyes adatokat.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A szerzők, a folyóirat kiadásban közreműködő partnerek adatait a IDResearch Kutatási és Képzési Kft./Publikon Kiadó, 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8/E. hun.journal.african.studies@gmail.com kezeli. A kiadó csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak, továbbá csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelés során a GDPR 32. cikkében foglalt előírások betartásával gondoskodik a kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenektől való megóvásról, az alábbiak szerint:

 • Biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
 • Fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.
 • Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát rendszeresen teszteli, azokat értékeli.
 • Meggyőződik arról, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelők utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Adatkezelők csak abban az esetben adnak hozzáférést természetes személyek számára, ha azok megismerik, és írásban nyilatkoznak jelen adatkezelési tájékoztató ismeretéről, elfogadásáról.

SZERZŐKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

Az Afrika Tanulmányok [Hungarian Journal of African Studies] című folyóirathoz szabadon lehet publikációs céllal kéziratot beküldeni. A kéziratbeküldés a hun.journal.african.studies@gmail.com címen történik, az alábbi adatok megadásával:

 • név (kereszt- és vezetéknév),
 • ország,
 • email-cím,
 • telefonszám,
 • munkahely adatai (neve és címe),
 • beosztás,
 • ORCID-azonosító.

Amennyiben valaki publikációs céllal kéziratot küld be, hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozatalához. Ezután a szerzői személyes adatai nyilvánosságra kerülnek az interneten keresztül, amennyiben a publikációját a szerkesztőség elfogadja. A folyóirat archív számai ingyenesen elérhetőek a https://journals.lib.pte.hu/index.php/afrikatanulmanyok/index oldalon, ezért a szerzőknek a megjelent publikációkban megadott adatai nyilvánosságra kerülnek. Emellett a megjelent kéziratok szerzői adatait átadjuk a tudományos közéletben elfogadott szolgáltatóknak, amelyek a tudományos publikációkat indexelik és megosztják (ilyenek például az MTMT, az MTA REAL és REAL-J adatbázis, Országos Széchényi Könyvtár, MATARKA, CrossRef, ORCiD stb). Ha e szolgáltatások egy része az Európai Unión kívül működik, ezek adatvédelmi gyakorlatáért nem tudunk felelősséget vállalni, amennyiben adatvédelmi problémát észlelünk, az adatok átadását megszüntetjük, de az érintettnek figyelembe kell vennie, hogy az interneten keresztül a publikáció és az adat továbbra is elérhető lesz. Az adatkezelés időtartama: szerzők adatait a folyóirat archívuma korlátlan ideig megőrzi. A szerző jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a szerzők az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben kezdeményezheti.

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, módosítását, törlését, vagy kezelésének korlátozását, törlését írásbeli kérelem benyújtásával a hun.journal.african.studies@gmail.com címre. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte. Fenti esetekben az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.