Publikációs etikai nyilatkozat

IRÁNYELVEK

Az Afrika Tanulmányok [Hungarian Journal of African Studies] elkötelezett a színvonalas kutatások eredményeinek a szakmai-tudományos közösség etikai elvárásainak és normáinak megfelelő közzétételére. A beérkezett kéziratokat azok jelentősége, eredetisége, az olvasóközönségünk elvárásai, valamint minősége alapján publikáljuk, kereskedelmi vagy politikai haszonszerzés nem befolyásolja a szerkesztőség döntéseit. A jelen nyilatkozat az MTA Tudományetikai Kódexére, valamint a Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org/) nemzetközi szakmai szervezet ajánlásaira épül. A tudományos kutatás etikai szabályainak betartása a közlési folyamat minden résztvevőjével (szerkesztőbizottság, lapszerkesztők, bírálók, szerzők és kiadó) szemben elvárás. Az egyes szereplők kötelességei különösen:

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELADATA

A Szerkesztőbizottság tagjai szakterületük elismert kutatói, tudományos fokozattal rendelkező, nemzetközileg is jegyzett folyóiratokban publikáló elméleti és gyakorlati szakemberei. Szerepük elsősorban tanácsadó jellegű, ugyanakkor tapasztalati tőkéjükkel segítik a bírálati és publikációs folyamatot.

A SZERKESZTŐK KÖTELESSÉGEI

A főszerkesztők kötelességei
A folyóirat főszerkesztői döntenek arról, hogy a benyújtott kéziratok közül melyek jelenjenek meg. A főszerkesztők biztosítják, hogy minden kéziratot legalább két, az adott témában jártas szakértő bíráljon el. A főszerkesztők döntenek a kéziratok megjelentetésének idejéről, a lapszámok tartalmáról, támogató vagy elutasító döntését a hatályos jogszabályokkal és etikai normákkal összhangban hozzák meg.

Esélyegyenlőség biztosítása
A beérkezett kéziratok tartalmát mindenkor az azokban ismertetett és értékelt tudományos eredmények és a folyóirat profiljához való illeszkedés alapján értékeljük, tekintet nélkül a szerzők származására, nemére, szexuális irányultságra, vallására vagy politikai nézeteire.

Forrásmegjelölés és plágium
Bírálatra bocsátás előtt a kéziratokat a szerkesztőség plágiumellenőrzésnek veti alá. Ennek során a lapszerkesztők ellenőrzik, hogy a kéziratokat korábban publikálták-e, amennyiben igen, a kéziratot elutasítjuk.

Titoktartás
A lapszerkesztők semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban, kivéve a közlési folyamatban érintett szereplőket.

Közzététel és összeférhetetlenség
A lapszerkesztők és a Szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül. A bírálat folyamán megszerzett információkat bizalmasan kezelik, azokat nem használhatják személyes előnyök megszerzésére.

A vizsgálatokban való részvétel és együttműködés
Minden bejelentett szabálytalanságot a Szerkesztőbizottság tagjaiból alakított testület – a Szerkesztőbizottsági Elnök vezetésével 30 napon belül kivizsgál. A benyújtott vagy publikált közleményekkel kapcsolatban felmerült etikai problémák kivizsgálásában lapszerkesztők is részt vesznek. A válaszintézkedések magukban foglalják a szerzővel való kapcsolatfelvételt az etikai szabályzatot érintő kérdéseket illetően, de szükség esetén az érintett intézményekkel és a különböző tudományos testületekkel történő kommunikációt is. Amennyiben a vizsgálat során felmerült etikai aggályok megalapozottnak bizonyulnak, helyesbítés, a publikáció visszavonása, vagy egyéb megjegyzés jelenik meg a folyóiratban.

A BÍRÁLÓK KÖTELESSÉGEI

Hozzájárulás a szerkesztőségi döntésekhez
A szakmai bírálat a tudományos kommunikáció egyik alapvető eleme, amely segíti a főszerkesztőt döntései meghozatalában és a szerzővel való párbeszéden keresztül segíthet a közlemény színvonalának emelésében.

A bírálati eljárás
A színvonal biztosítása érdekében minden benyújtott kéziratot két szakmai bíráló értékel. A véleményezés folyamata dupla anonim jellegű (kettős vak bírálat). Minden egyes kéziratot két független, az adott területen járatos szakértő bírál el, akik véleményét a szerzők megkapják. Amennyiben a két első körös bírálat egymással jelentősen ellentétes ajánlást fogalmaz meg, harmadik bírálót kell bevonni az eljárásba. A véleményezés eredményeképp a következő javaslatok szerepelhetnek:

A kézirat megjelentetése

  • elfogadás kisebb javításokkal;
  • elfogadás, de jelentős átdolgozás és újra benyújtás;
  • elutasítás.

A megfelelés kritériumai
A folyóiratban megjelentetni kívánt kéziratok megfelelőségi szempontjai: formai követelményeknek való megfelelés (kötelező elemek megléte; a folyóirat témaköréhez való illeszkedés; forráskezelés), tudományos és szakmai érték (a cím összhangja a kézirat tartalmával, a kézirat összhangja az absztrakttal és a kulcsszavakkal, a kézirat eredetisége, releváns források felhasználása, a cikk szerkezete, a fejezetek arányossága, a fejezetek közötti átfedések, a vizsgálati célok precíz megfogalmazása, a kutatási terület és a módszerek világos ismertetése, a választott módszerek, a bemutatott adatok megfelelősége, az eredmények bemutatása, a következtetéseket megalapozottsága, az illusztrációk és táblázatok szükségessége és minősége).

Titoktartás
A bírálók a benyújtott kéziratot bizalmasan kezelik. Semmilyen információt nem osztanak meg vele kapcsolatban, kivéve az arra felhatalmazott szerkesztőségi munkatársat.

Objektivitás
Az értékelést objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A bírálóknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell alátámasztaniuk.

Közzététel és összeférhetetlenség
A bírálók a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül. Az értékelés során szerzett információk bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes haszonszerzésre. A bírálók nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a kézirat szerzőivel, vagy kapcsolódó cégekkel, intézményekkel.

A SZERZŐ KÖTELESSÉGEI

Kézirat benyújtása
A kézirat benyújtásával a szerző szavatolja, hogy az saját, eredeti munkája, amelyet máshol nem közölt, vagy más tudományos fórumhoz nem adott le közlésre. Minden kéziratnak tartalmaznia kell a kutatás relevanciájának, aktualitásának alátámasztását, a vizsgálati célokat és módszereket, a kapott eredményeket, a rendelkezésre álló adatok pontos közlésével. A kéziratnak új, még nem publikált információt, valamint elég részletet és hivatkozást kell közölnie ahhoz, hogy a leírtak reprodukálhatóak legyenek. A kritikai írásoknak (recenzió, könyvismertetés) pontosnak, elfogulatlannak és összehasonlító szemléletűnek kell lenniük. A hamis, vagy tudatosan pontatlan állítások szerepeltetése etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősül.

Eredetiség és plágium
A szerzőnek szavatolnia kell, hogy a kézirat saját, eredeti szellemi alkotása, illetve amennyiben felhasználta mások munkáit és/vagy gondolatait, azokat megfelelő módon idézte és szakszerűen hivatkozott rájuk. A plágium és az önplágium nem etikus viselkedésnek minősül, így az Afrika Tanulmányok Szerkesztőbizottsága elfogadhatatlannak tartja. A fentiek alapján a szerző(k) felelőssége a szerzői jogi törvény betartása. A plágium bármely formájának alkalmazása a kézirat elutasítását eredményezi.

Többszörös vagy egyidejű közlés tilalma
Ugyanazon kézirat egynél több helyre történő benyújtása etikátlan és elfogadhatatlan gyakorlat. Szintén nem adható be a máshol már megjelentetett közlemény. Különleges esetekben, egyedi elbírálás alapján, bizonyos kéziratok másodközlését – a szerzői jog tiszteletben tartása mellett – a folyóirat vállalhatja. Minden esetben szükséges az érintett szerző(k) és a közleményt elsőként közreadó fórum beleegyezése, valamint az eredeti közlemény pontos bibliográfiai adatainak szerepeltetése a másodközlésben.

A kézirat szerzősége
Csak az ismerhető el a tartalomért felelősséggel tartozó szerzőként, aki:

  • a kézirat létrejöttében jelentős közreműködőként vett részt, akár a kutatás megtervezésében, akár kivitelezésében, akár az adatok elemzésében;
  • a kézirat elkészítésében részt vett, vagy jelentős szellemi tartalommal járult hozzá annak elkészültéhez;
  • a végleges szöveg megalkotásában, javításában részt vett. Minden személy, aki a kézirat megalkotásában nem a fentieknek megfelelő mértékben járult hozzá (pl. technikai segítség, szerkesztésben nyújtott segítség), szerzőként nem szerepeltethető, ugyanakkor – amennyiben hozzájárulnak – a köszönetnyilvánítás részben szerepelhet a nevük.

Közzététel és összeférhetetlenség
Valamennyi szerzőnek nyilvánosságra kell hoznia a kutatás eredményeit vagy a kézirat értelmezését befolyásoló pénzügyi, vagy más lényeges összeférhetetlenségi okot. A kutatás minden felhasznált célzott pénzügyi forrását nyilvánosságra kell hozni.

Alapvető hibák a publikált cikkekben
Ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot vél felfedezni megjelent publikációjával kapcsolatban, kötelessége, hogy azonnal jelezze azt a folyóirat lapszerkesztőinek vagy a kiadónak, és együttműködjön a főszerkesztőkkel a hiba visszavonásában, vagy kijavításában.

A KÉZIRAT MEGJELENTETÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A szerkesztői előbírálat átlagosan 15 munkanapot vesz igénybe.
A kéziratok szakmai bírálataira átlag 60 munkanapot kell várni.
A kéziratok megjelentetésének átlagos időintervalluma 90 munkanap.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A publikálás költségei
A folyóirat nem számít fel semmilyen szerzői publikálási díjat.

Nyílt hozzáférés
Az Afrika Tanulmányok tartalma szabadon hozzáférhető.

Copyright
A publikált anyagok közlési joga megjelenés után a folyóirathoz kerül a kiadói szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

Pécs, 2021.04.01.

Az Afrika Tanulmányok Szerkesztőbizottsága