Információ Szerzőknek

Tisztelt Szerzők!

Ha megtisztelik az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemlét azzal, hogy elküldik hozzánk publikálásra szánt tanulmányukat, vagy rövidebb írásaikat a következőkre szíveskedjenek figyelni;

 • A folyóirat csak online jelenik meg és nyílt hozzáférésű kiadvány, azaz szabadon letölthető. Az egyes tanulmányok és cikkek külön is letölthetők, ami az Önök kéziratának elérése szempontjából előnyös. Minden cikk külön DOI kódot kap, ami a hivatkozás szempontjából később is visszakereshetővé teszi a közleményeket.
 • Kéziratát magyar vagy angol nyelven a szerkesztőség emailcímére (actasociologicapecs@gmail.com) szíveskedjék elküldeni. A magyar nyelvű tanulmányhoz csatolni kell angolul annak 5-6 mondatos rövid kivonatát.
 • A kéziratokat folyamatosan fogadjuk, a következő szám beküldésének végső határideje 2021 márc. 31.
 • A formai követelményeket külön menüpontban találja meg, kérjük ezeket szigorúan tartsa be!
 • A tartalmak és témák vonatkozásában nincs megkötés; a társadalomtudományok köréből fogadunk tanulmányokat és kisebb írásokat; recenziókat, kutatási jelentéseket stb., egyetlen kritériumot alkalmazunk; legyen a kéziratnak szociológiai relevanciája!

A Bemutatkozás menüpontban tájékozódhatnak a folyóirat múltjáról és céljairól. Az Etikai szabályzatunkból megismerhetik az Önök által benyújtott kézirat eredetiségére vonatkozó kötelességeket, nem különben a Szerkesztőség kötelességeit és a lektorálás folyamatát.

Bármilyen probléma, vagy kérdés esetén írjon a szerkesztőség címére!

Formai követelmények

 • Terjedelem 30-40.000 karakter (szóközzel)
 • Times New Roman betűtípus
 • Margók:2,5 cm Sorköz: 1,15
 • Szerkezet:
  • Szerző, cím, alcím /14-es betűtípus
  • Szövegtörzs/12-es betű
   • táblázatok, ábrák, diagrammok, képek beillesztve a szövegbe számozva címmel /11-es betű
   • hivatkozás: szövegközi
   • főszöveget kiegészítő megjegyzések: végjegyzet, vagy lábjegyzet
   • lábjegyzet/ 10-es betű (csak, ami a főszöveghez fűz kiegészítéseket, megjegyzéseket)
  • (Ha van végjegyzet/11-es betű)
  • Irodalomjegyzék „Irodalom” címmel szerzők szerint betűrendben/ 12-es betű

            könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe, a kiadás helye, kiadó

 1. Nagy János (1999): A kert. Budapest: Kertész kiadó

folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe, a folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma

pl.: Nagy János (1999): Hogyan öntözzünk? Kertészet, 25 (2): 23-35

gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőinek neve (szerk. vagy ed(s) vagy Hrsg.): A kötet címe, a kiadás helye, kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma.

pl.: Kis Béla (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy János (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.

Etikai szabályzat

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle évente online megjelenő lektorált folyóirat. A folyóirat publikációs lehetőséget kíván biztosítani minden olyan kutatónak/ kutató műhelyeknek – teljes esélyegyenlőséget biztosítva –, akik betartják a publikációk közléséhez kapcsolódó feltételeket és etikai szabályokat, valamint benyújtott írásaik szociológiai szemléletet tükröznek. A folyóirat magyar és angol nyelvű műveket fogad. Az online megjelentetés teljes hozzáférést biztosít a folyóiratban megjelenő írásokhoz, biztosítva ezzel minél szélesebb olvasói kör elérését. Az Acta a Pécsi Tudományegyetem Tudásközpontjának oldalán (online oldal elérhetősége) és a PTE BTK Szociológia Tanszékének honlapján (online oldal elérhetősége) egyaránt elérhető.

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle elfogadja, és ahol csak tudja, alkalmazza a Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatait (Core practices).

A Szerkesztőség kötelességei

A szerkesztőbizottság tagjainak 1/3-a nem a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó oktató-kutató, akik részvételükkel bővítik azt a kapcsolati hálót, amely a hazai és külföldi egyetemekhez és kutatóintézetekhez köti a folyóiratot. A szerkesztőbizottság határozza meg a publikációkkal kapcsolatos tartalmi és formai elvárásokat, javaslatokat tesz ezek változtatására, és felügyeli a szerkesztők munkáját. A szerkesztőbizottság tagjait a főszerkesztő kéri fel. A szerkesztőbizottság évente egyszer ülésezik.

A szerkesztők és a főszerkesztő együttesen részt vesznek a beérkezett munkák előlektorálásában, majd lektorálják a beküldött kéziratokat, vagy segítenek a főszerkesztőnek kiválasztani a lektorokat. Kötelességük a kéziratokat kizárólag tudományos tartalmuk alapján megítélni, mindenféle diszkriminációt kizárva és a véleménynyilvánítás szabadságának eleget téve. Kötelességük azon információk bizalmas kezelése, amelyekhez szerkesztőként jutnak, és ezeket nem használhatják fel egyéni céljaikhoz.

A főszerkesztő kötelességei

A főszerkesztő feladata a publikálási folyamat irányítása. A lektori vélemények alapján eldönti, mely tanulmányok és cikkek publikálhatók. Értesíti a szerzőket a kézirat elfogadásáról, vagy elutasításáról, illetve a szükséges változtatásokról. Ellenőrzi a lektorok által javasolt változtatások helyességét. Amennyiben bármilyen visszaélést tapasztal a szerkesztés, vagy a lektorálási folyamat során pártatlanul kivizsgálja, és megteszi a szükséges lépéseket.

Felelős az aktuális online kiadványok megjelentetéséért, figyelemmel kíséri a folyamatot és megteszi a szükséges lépéseket. A folyóirat felelős kiadója a Pécsi Tudományegyetem mindenkori rektora.

A lektorálás folyamata

A lektorálás két szakaszból áll: 1.Előlektorálás: A beérkezett kéziratokat a szerkesztők (legalább két fő) elolvasás után egy-egy lektori űrlapon értékelik. Amennyiben a kézirat megfelel a követelményeknek és pozitív értékeléseket kap, a tanulmányok értékelése tovább lép a következő szakaszba. Rövidebb írások esetében (kutatási jelentés, recenzió, konferencia anyagok stb.) elegendő a szerkesztőség két tagjának lektori véleménye. 2. Szakmai lektorálás: A szakmai lektor értékeli a tanulmányt a lektori űrlapon, továbbá rövid szöveges értékelést is ad. Tanulmányok esetén mindig kell szakmai lektori vélemény. A szakmai lektor elutasító értékelése esetében, a főszerkesztő egy újabb lektort kér fel bírálatra. A tanulmány publikálására vonatkozó végső döntést a főszerkesztő hozza meg.

A kézirat szerzőjének anonimitását lehetőség szerint meg kell őrizni a folyamat során, hogy a lektorálás független legyen.

A főszerkesztő választja ki a lektorokat, biztosítva, hogy a szerkesztőség tagjai által beküldött kéziratok is kiegyensúlyozott elbírálásban részesüljenek. A lektori véleményeket a szerzők megkapják, a lektorok nevének közlése nélkül.

A lektorok kötelességei

A lektorok a tanulmányról szóló objektív és alapos véleményüket a releváns, jelentős és aktuális szakirodalom ismeretében alakítják ki. Lektori véleményük elkészítéséhez útmutatást és lektori űrlapot kapnak. A lektorok, hogy jelezzék a kutatás vagy a publikálás során történő lehetséges visszaéléseket (pl. az adatok meghamisítása, másodközlés, plagizálás).

 A lektori munka szigorúan bizalmas, a lektorálás során szerzett tudást és információt a lektorok nem használhatják fel saját tudományos céljaikra.

A szerzők kötelezettségei

A kiadvány a szerzőket a részletesen tájékoztatja (Tájékoztató) a kéziratok tartalmi és formai követelményekről. A kéziratleadás során felhívja a szerzők figyelmét, hogy tanulmányuknak eredetinek kell lennie és meg kell felelnie a tudományos publikációval szemben támasztott követelményeknek. A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kézirat nem jelent meg vagy nincs megjelenés alatt más folyóiratoknál vagy könyvben. Társszerzős írás esetében a társszerzők igazolják, hogy ismerik és elfogadták a folyóiratnak beküldött tanulmány végső verzióját.

A szerzőknek jogukban áll felszólalni a szerkesztőség által meghozott döntések ellen. A fellebbezéseket írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére szükséges elküldeni. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és végső döntését a folyóirat által meghatározott szabályok alapján hozza meg. A szerzők írásbeli választ kapnak fellebbezésükre