Bizalom: emberség és tágasság

Iskolapszichológusi reflexiók egy elméleti problémára

Szerzők

  • Mariann Ita
  • Zoltán Grünhut

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2020.21.1-2.19

Kulcsszavak:

bizalom, bizalmatlanság, oktatáspszichológia

Absztrakt

Esszénkben újszerű perspektívában értelmezzük a bizalom koncepcióját, két fogalom-mal – az emberség és a tágasság elméleti mondanivalójával – kiegészítve a szakiroda-lomban jellemző érveléseket. Célunk ezen újragondolás által az, hogy az eddiginél átfo-góbb lencsén keresztül lássuk a bizalom/bizalmatlanság problematikáját, s felismerjük e jelenség generatív dinamikáit mind az egyén társas érintkezései, mind az én önalakítása vonatkozásában, illetve ezek összefüggése tükrében az individuális és társadalmi sza-badságtörekvések egybekapcsolódása tekintetében is. Mondanivalónkat nem a sziszte-matikus elméletadás módszerével bontjuk ki, hanem az esszéforma szubjektív közvet-lenségével. Így kívánjuk az absztrakt problémát mindenki számára életközelivé tenni, merthogy senki sem érintetlen e kérdésben. Hogy mennyire nem, azt az írásunk máso-dik részében további szubjektív tapasztalatokkal próbáljuk érzékeltetni, amikor is a bi-zalmatlan gyerek iskolai nehézségeiről, illetve az iskolapszichológus dilemmáiról érte-kezünk. Miközben a korlátozott feltételek miatt gyakorta a kívántnál és a szándékoltnál kevesebbet tud megtenni a szakember annak érdekében, hogy a gyerekek szenvedés-élményeit elviselhetővé tegye, az odafordulás embersége által mégis megteremti a tá-gasság kölcsönös élményét. Érvelésünk tükrében ez sokszor fontosabb, elképzelhetet-lenül fontosabb, mint azt gondolnánk.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-30

Hogyan kell idézni

Ita, M., & Grünhut, Z. (2020). Bizalom: emberség és tágasság: Iskolapszichológusi reflexiók egy elméleti problémára. Tudásmenedzsment, 21(1-2), 229–240. https://doi.org/10.15170/TM.2020.21.1-2.19

Folyóirat szám

Rovat

Neveléstudomány és pedagógiai pszichológia