Publikációs etikai szabályzat

A Per Aspera ad Astra, a Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei c. folyóiratban történő publikálás során valamennyi érintett fél (a szerző, a folyóirat szerkesztői, a lektor és a kiadó) egyaránt elfogadja az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó jelen nyilatkozatot, amely a COPE (Publikációs Etikai Bizottság) Core Practices című útmutatóján alapul.

 

A publikálásra vonatkozó döntések
Az aktuális szám felelős szerkesztői döntenek arról, hogy a publikálásra beérkezett kéziratok közül melyek és mikor kerülnek közlésre a lapban. A felelős szerkesztőket a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek vezetik, valamint az éppen hatályban lévő, rágalmazásra, szerzői jogok megsértésére, valamint plagizálásra vonatkozó jogszabályok korlátozzák. A felelős szerkesztők döntésük meghozatalakor segítséget kérhetnek a szerkesztőség, valamint a tanácsadó testület tagjaitól, illetve az általuk választott lektoroktól. A felelős szerkesztők plágium kiszűrésére szolgáló programokat használhatnak.

 

Esélyegyenlőség
A szerkesztők mindenkor a szerzők nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékelik a kéziratok szellemi tartalmát.

 

Titoktartás
A szerkesztőség minden kiértékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kezelendő dokumentumnak tekint. A szerkesztőség munkatársai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, a potenciális lektorok, valamint az egyéb szerkesztői tanácsadók és a kiadó.

 

Közzététel és összeférhetetlenség
A szerkesztő a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használja fel saját kutatásához a szerző írásos beleegyezése nélkül. A főszerkesztő biztosítja, hogy a szerkesztőség tagjai által beküldött kéziratok is kiegyensúlyozott elbírálásban részesüljenek.

 

A lektorálás folyamata
A Tanulmányok rovatba benyújtott kéziratok esetén a lektorálás double-blind peer review eljárás keretében, külső lektor felkérésével zajlik. A Műhely és Szemle rovatba benyújtott írásokat a szerkesztőség tagjai lektorálják. Amennyiben a lektor nem ajánlja megjelentetésre a kéziratot, a felelős szerkesztő elutasíthatja a tanulmány megjelentetését, illetve további lektort kérhet fel. A felelős szerkesztő biztosítja, hogy a szerzők a teljes lektori véleményt megismerhessék, amennyiben az nem tartalmaz sértő megállapításokat.
A kézirat publikálására vonatkozó végső döntést a felelős szerkesztő hozza meg. A kézirat elfogadásáról szóló döntését csak komoly problémák felmerülésekor változtathatja meg, amiről részletesen tájékoztatja a szerző(ke)t.
A folyóirat a lektorok munkáját azzal ismeri el, hogy nevüket a folyóirat aktuális számában megjelenteti. 

 

A lektorok kötelességei
A lektor támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében és segíti a felelős szerkesztőt a döntéshozatalban. Amennyiben a kiválasztott lektor úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás kiértékeléséhez, vagy tudja, hogy nem áll módjában hatékonyan és a megszabott határidőre elkészíteni a véleményezést, kötelessége értesíteni a felelős szerkesztőt és lemondani a lektorálási folyamatban való részvételéről. Ezen túl a lektor nem értékelheti az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben áll a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.
A lektor a kiértékelést objektíven végzi, véleményét egyértelműen fogalmazza meg és érvekkel támasztja alá. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a felelős szerkesztő figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között. A lektor a kiértékelés során szerzett kiváltságos információkat vagy ötleteket bizalmasan kezeli, nem használja fel a személyes előmenetele érdekében.

 

A szerző kötelességei
A szerző kézirata benyújtásával nyilatkozik a következőkről:

Az írás eredeti kutatáson, az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulnak. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

Az írás a szerző saját, eredeti szellemi alkotása, illetve amennyiben felhasználta mások munkáit és/vagy kifejezéseit, azokat megfelelő módon idézte és szakszerűen hivatkozott rájuk. Az íráshoz közlésre csatolt képek esetében a szerzői jogi kritériumoknak megfelelően járt el.

A szerző az írást másutt online vagy offline formában még nem jelentette meg, s egyidejűleg más folyóirathoz nem nyújtotta, nem nyújtja be. Nem számít előzetes publikációnak a konferencia-előadáshoz készített, sokszorosított kézirat, illetve magyar nyelvű publikáció esetén a korábban idegen nyelven megjelent írás.

A szerző szerepeltette mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a benyújtott írás koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez, s nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási projekt bizonyos lényeges szakaszaiban. Többszerzős munka esetén a kapcsolattartó szerző szavatolja továbbá, hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

A szerző közzétette a kéziratban kutatása minden pénzügyi támogatási forrását, valamint azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják kutatása eredményeit.

Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesíti a folyóirat főszerkesztőjét, és együttműködik a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

 

A szerzőknek jogukban áll felszólalni a szerkesztőség által meghozott döntések ellen. A fellebbezéseket írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére (paaa.szerk@gmail.com) szükséges elküldeni. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és végső döntését a folyóirat által meghatározott szabályok alapján hozza meg. A szerzők írásbeli választ kapnak fellebbezésükre.