Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
 • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
 • A szöveg szimpla sorköz szerkezetű, 12-es betűméretet használ. Dölt szövegezést használ aláhúzás helyett (kívétel az URL címek), és az összes illusztráció, ábra és táblázat a szövegtörzs megfelelő szakaszában található és nem a dokumentum végén.
 • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szerzői útmutatók

A PNEKAT Working Papers sorozat csak online jelenik meg, nyílt hozzáférésű, a sorozatban megjelent tanulmányok DOI kódot kapnak. A kéziratokat angol vagy magyar (vagy szükség és megállapodás szerint egyéb) nyelven várjuk a szerkesztőség címére (pnekatwp@pte.hu), a kéziratok befogadása és megjelentetése folyamatos. A szerzőket kérjük, hogy szigorúan kövessék a megadott formai útmutatót (lásd alább). Angol (vagy más egyéb idegen) nyelvű kézirat esetén csak nyelvileg lektorált szöveget fogadunk el, a szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a nem megfelelő nyelvi szintű tanulmányok közlését visszautasítsa.
 

FORMAI ÚTMUTATÓ:

 • Formátum: Word doc/docx
 • Terjedelem: min. 40 000 n-től (szóközzel)
 • Times New Roman betűtípus, 12-es méret
 • Margók: 2.5cm, sorköz: 1
 • Szerkezet:
  • szerző, cím, alcím
  • a fejezetek, alfejezetek hierarchiájának egyértelmű jelzése folyamatos és többszintű számozással számozással
  • hivatkozás szövegközi (Christian 1981: 69)
  • főszöveget érintő kiegészítések: lábjegyzetbe (10-es betűméret, automatikus jegyzeteléssel)
  • idézetek idézőjelben (magyar: „...” angol: “…”), hosszú idézetek (2-3 mondatnál hosszabb) kiemelten, a főszövegtől 1-1 sorral elválasztva és eggyel kisebb betűmérettel.
  • idézeten belüli betoldások szögletes zárójelben [...]
  • kieemelendő terminusok kurzívval
  • táblázatok, ábrák, diagrammok, képek beillesztve a szövegbe, számozva, képaláírással /11-es betűmérettel
  • képmellékletek külön könyvtárban számozva, képaláírások külön fájlban
  • cirill-írású szláv szövegek, nevek, címek angol nyelvű szövegben a nemzetközi átírás szerint (https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/), magyar nyelvű szövegben pedig a Magyarországon használatos szabályzat szerint (https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/21579/Atiras_MTA_1981_u.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed=y) szerepeljenek.

IRODALOMJEGYZÉK „Irodalom” címmel szerzők szerint betűrendben/ 12-es betűmérettel

Monográfia: SCHMITT, Jean-Claude 1998 Ghosts in the Middle Ages. The Living and the Dead in Medieval Society. Chicago: University of Chicago Press. [Les revenants. Les vivants et les morts dans la société médiévale. Paris: Gallimard, 1994.]

Folyóiratban megjelent tanulmány: KESZEG Vilmos 2002 A félrevezető narratívum mint elbeszélési stratégia. Ethnographia, 113 (1–2): 121–132.

Tanulmánykötetben szereplő cikk: PÓCS Éva 2005 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. /Folcloristica 9./ Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 149–164.

 

Cikk szövege

Alapértelmezett rovat irányelv

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.