Adatvédelmi nyilatkozat

A Szerző akkor küldje meg a cikket a Szigma főszerkesztőjének, ha a jelen nyilatkozatot elolvasta, értelmezte, és azt, mint akaratával mindenben megegyezőt elfogadja. Ez a nyilatkozat automatikusan érvénybe lép, amikor a Szerző a cikket a főszerkesztőnek elküldi.

 

Nyilatkozat a Szigma matematikai-közgazdasági folyóirat kiadója - Pécsi Tudományegyetem - és szerkesztője - Gazdaságmodellezési Társaság - részére a közlési és felhasználási engedélyről

A cikk Szerzője azzal, hogy a közlésre szánt cikket a Szigma cikk főszerkesztőjének megküldi, egyidejűleg kötelezettséget vállal a beküldött cikk főszerkesztőnek való átadására, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szerkesztő és a Kiadó a beküldött cikket a Szigma folyóiratban közzé tegye. Elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőség a cikket a közzétételt megelőzően független szakmai bírálatnak („peer review”) vesse alá, s ennek eredményétől függően döntsön a cikk megjelentetéséről. Tudomásul veszi, hogy a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogok a közzétételt követően a jelen nyilatkozatban foglalt feltételekkel Szerkesztőt és a Kiadót illetik.

A cikk elkészítése, illetve a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogoknak a Szerkesztő részére történő engedélyezése a szerző részéről ingyenesen történt, a Szerkesztővel szemben semmilyen pénzbeli díjazásra vagy költségtérítésre vonatkozó igénye nincs, a cikknek a Kiadó általi, szerzői minőség feltüntetésével történő közzétételét (a publikációs lehetőség biztosítását) a felhasználási jogok engedélyezésével szemben arányos és elégséges ellenértéknek tekinti.

 A fenti nyilatkozat értelmében a cikk térbeli és időbeli korlátozás nélküli közlési (kiadói) és felhasználási joga kizárólagosan a Szerkesztőt és a Kiadót illeti, beleértve ebbe a cikk földrajzi, nyelvi, időbeli, példányszám vagy más egyéb korlátozás nélküli tárolásának, számítógéppel vagy elektronikus adathordozón történő rögzítésének, kinyomtatásának, tetszőleges nyomtatott formában és on-line, off-line elektronikus adathordozón történő publikálásának, sokszorosításának, terjesztésének, árusításának jogát.

 

A Szerkesztő és Kiadó jogai a jelen nyilatkozat tárgyát képző cikkel kapcsolatban – a közöttük fennálló szerződéssel összhangban - különösen a következők:

  • Szabadon elérhetővé és letölthetővé teheti a cikket saját hivatalos, kiadói honlapján, időbeli korlátozás nélkül
  • Árusíthatja, illetőleg más kereskedelmi célból hasznosíthatja a cikket földrajzi és időbeli korlátozás nélkül (előfizetőknek, egyszeri letöltőknek, a cikk-archívum egyszeri vásárlóinak stb.).
  • Átalakíthatja a cikket tetszőleges elektronikus formátumra,
  • A cikket publikálhatja nyomtatott formában

 

A Szerző kijelenti és szavatolja, hogy a cikknek a fent megadott társzerzőkkel együtt ő a kizárólagos szerzője – illetve a cikk jelen formában való megjelentetéséhez bírja valamennyi társszerző hozzájárulását –, a cikk saját, eredeti szellemi alkotása, a cikk első közlési jogát sem részben sem egészben nem engedte át harmadik félre a jelen nyilatkozat aláírása előtt. Mindezek alapján jogában áll a jelen nyilatkozat tétele, s így minden jogosultsággal rendelkezik ahhoz, hogy a Kiadót a cikk beküldésével felhatalmazza a cikk publikálására, illetőleg a cikkel kapcsolatos felhasználási jogok gyakorlására.

 A Szerző jogosult a preprint változatot saját oktatási tevékenysége során felhasználni, e-mailen, a saját honlapján, illetve a Szerző intézetének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában – ideértve az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL rendszerét is – közzétenni. A közzététel során a Szerző köteles minden esetben figyelmeztetni a preprint változat olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a cikk végső, kiadott változata. Ha a cikk végső (fulltext) változata már online megjelent, és így DOI-ja ismert, akkor a Szerzőnek meg kell adnia a végső megjelenés pontos helyét, illetve mellékelnie kell egy, a megjelent cikkre mutató linket is a következő formában: (http://dx.doi.org/ [A cikk DOI-száma zárójelek nélkül]). A végső verzió megjelenése előtt a Szerző ideiglenesen a folyóiratra mutató linket köteles elhelyezni, a cikk megjelenésekor pedig köteles a cikkre mutató linket pótolni.