Мирчевска-Бошева, Биљана. „Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик”. SlavVaria 3, no. 1 (november 3, 2023). Elérés július 19, 2024. https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/6740.