Мирчевска-Бошева, Б. „Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик”. SlavVaria, köt. 3, sz. 1, 2023. november, doi:10.15170/SV.1/2023.83.