Няголова, Н. „Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки”. SlavVaria, köt. 2, sz. 1, 2022. október, doi:10.15170/SV.1/2022.181.