СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, С. „Библиски алузии во современиот македонски роман”. SlavVaria, köt. 1, sz. 1, 2021. szeptember, doi:10.15170/SV.1/2021.191.