[1]
Б. Мирчевска-Бошева, „Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик”, SlavVaria, köt. 3, sz. 1, nov. 2023.