[1]
С. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, „Библиски алузии во современиот македонски роман”, SlavVaria, köt. 1, sz. 1, szept. 2021.