Мирчевска-Бошева, Б. (2023) „Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик”, SlavVaria, 3(1). doi: 10.15170/SV.1/2023.83.