СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, С. (2021) „Библиски алузии во современиот македонски роман”, SlavVaria, 1(1). doi: 10.15170/SV.1/2021.191.