Мирчевска-Бошева, Биљана. 2023. „Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик”. SlavVaria 3 (1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2023.83.