СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, СОЊА. 2021. „Библиски алузии во современиот македонски роман”. SlavVaria 1 (1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2021.191.