Мирчевска-Бошева, Б. (2023). Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик. SlavVaria, 3(1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2023.83