СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, С. (2021). Библиски алузии во современиот македонски роман. SlavVaria, 1(1). https://doi.org/10.15170/SV.1/2021.191