(1)
Мирчевска-Бошева, Б. Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик. SlavVaria 2023, 3.