(1)
СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, С. Библиски алузии во современиот македонски роман. SlavVaria 2021, 1.