[1]
Мирчевска-Бошева, Б. 2023. Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик. SlavVaria. 3, 1 (nov. 2023). DOI:https://doi.org/10.15170/SV.1/2023.83.