[1]
СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, С. 2021. Библиски алузии во современиот македонски роман. SlavVaria. 1, 1 (szept. 2021). DOI:https://doi.org/10.15170/SV.1/2021.191.