PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok A PÓLUSOK a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok folyóirata. hu-HU <p style="text-align: justify;">A kéziratot benyújtó szerző elfogadja az alábbi felhasználási engedélyt, amely szabályozza a Pólusok elnevezésű folyóiratban megjelenő, szerzői jogi oltalom álló írásmunkák felhasználásnak kereteit. A szerző a felhasználási engedély elfogadásával igazolja, hogy&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li class="show"><em>a publikációs céllal benyújtott kézirat eredeti és saját munkájuk;</em></li> <li class="show"><em>azt máshol nem közölték és nem nyújtották be; </em></li> <li class="show"><em>a szerzői jogból adódó szerzői díjazásról lemondanak;</em></li> <li class="show"><em>birtokában vannak az átruházandó jogoknak; </em></li> <li class="show"><em>és felelősséget vállalnak az összes társalkotó nevében is a copyright jogok átruházásának jogosságát illetően.</em></li> </ul> <ol style="text-align: justify;"> <li class="show">A felhasználási engedély a<a href="https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV"> szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény</a> (továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján a kéziratot benyújtó szerző jelen szabályozás szerinti jogok gyakorlását biztosítja a Pólusok folyóirat (továbbiakban: folyóirat) és a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) számára.</li> <li class="show">A szerző által a folyóirat és a PTE számára biztosított felhasználási jog kiterjed az Szjt.-ben meghatározott valamennyi felhasználási típusra, különös tekintettel:</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li class="show"><em>a szerző által létrehozott mű első közlésének jogára;</em></li> <li class="show"><em>tetszőleges példányban;</em></li> <li class="show"><em>analóg vagy elektronikus adathordozón történő tetszőleges alkalommal történő többszörözésre;</em></li> <li class="show"><em>terjesztésre; </em></li> <li class="show"><em>felhasználási jog engedélyezésére harmadik fél számára; </em></li> <li class="show"><em>nyilvánossághoz való közvetítésére.</em></li> </ul> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző biztosítja a folyóiratot és a PTE-t, hogy a 2. pontban meghatározott felhasználási jogokat területi korlátozás nélkül, ingyenesen, illetve határozatlan időtartamra rendelkezésükre bocsátja.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A PÓLUSOK&nbsp;<a href="https://www.mtmt.hu/open-access">kiadói, azonnali hozzáférésű folyóirat</a>, amely elektronikus formában jelenik meg és internetes honlapján keresztül mindenki számára nyílt hozzáférést biztosít. A szerző vállalja, hogy saját honlapján és más tudományos tanulmányokat megosztó portálokon csak az írásmunka hivatalos publikálása után teszi közzé művét, a folyóirat által létrehozott formában, nevének, bibliográfiai adatainak és az eredeti közlés weblinkjének (URL) feltüntetésével.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző engedélyezi, hogy a folyóirat a 2. és 3. pont szerinti ingyenes felhasználási jogot adjon harmadik személyek számára a műre vonatkozóan, amely biztosítja például a repozitóriumban történő elhelyezését, a mű nyilvánosságra hozatalát vagy népszerűsítését. A harmadik felek a mű további felhasználásának engedélyezése során jogosultak saját felhasználási szabályokat meghatározni.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A folyóirat és a PTE fenntartja magának a jogot, hogy az írásmunkán – tartalmi részeket nem érintő – változtatásokat eszközöljön. A változtatások révén kialakuló végső írásmunka csak a szerző egyetértésével jelenhet meg.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző a kijelenti, hogy az írásmunka felett nem áll fenn másnak olyan joga, amely a folyóirat vagy a PTE jogszerzését korlátozná vagy kizárná. Többszerzős írásmunka esetén jelen nyilatkozat hatálya kiterjed a szerzőtársakra is, a felhasználási engedély tartalmának velük való megismertetése a művet benyújtó szerző felelőssége.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző(k) neve és feltüntetésének módja a mű átadása után nem változhat.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A művet benyújtó szerző kijelenti, hogy&nbsp;megjelentetésre szánt anyagok csak nyílt (nem minősített) információkat, valamint adatokat tartalmaznak.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">A felhasználási engedély által nem részletezett kérdésekben a&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu">Creative Commons Nevezd meg! 4.0</a>&nbsp;licenc feltételei az irányadók, amelyeket a szerző jelen engedéllyel együtt elfogad.</p> polusok@pte.hu (Dr. Kacziba Péter) polusok@pte.hu (Pólusok folyóirat) Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 EGY RÉGI-ÚJ STRATÉGIAI VÍZIÓ AZ AMERIKAI VILÁGREND FENNTARTÁSÁRÓL https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3656 <p class="p1"><strong>KÖNYVISMERTETÉS:</strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;">Jakub J. Grygiel – A. Wess Mitchell (2017): <em>Nyugtalan határvidék: Felemelkedő riválisok, sebezhető szövetségesek és az amerikai hatalom válsága</em>. Antall József Tudásközpont, Budapest. 303 p.</p> Lechner Zoltán Copyright (c) 2020 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3656 Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 A VARSÓI FORRÓ ŐSZ https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3655 <p class="p1" style="text-align: justify;">Lengyelország Alkotmánybírósága 2020. októberében módosította az abortuszról szóló törvényt. Ezt követően országszerte tüntetések kezdődtek, az érintett nők mellett a társadalom különböző csoportjai felvonulásukkal tiltakoztak. A megmozdulás aláásta a kormányzó Jog és Igazságosság párt tekintélyét. A tiltakozások, amelyek a COVID-19 járvány árnyékában kerültek megrendezésre a kormány és a lengyel katolikus egyház összefonódása elleni tiltakozásként is értelmezhetők, miközben az járványkezeléssel szembeni elégedetlenséget is igyekeztek kifejezni. Jelen dolgozat célja az okok feltárása, elemzése, a lengyel belpolitikai viszályok bemutatása.</p> Schmidt Andrea Copyright (c) 2020 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3655 Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 A NEMZETI ÉBREDÉSTŐL A NEO-KONZERVATÍV MODERNIZÁCIÓIG: https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3654 <p class="p1" style="text-align: justify;">A tanulmány első része bemutatja India függetlenségéhez vezető útjának három legdominánsabb társadalomszervező ideológiáját. Az első az azonos kultúrához való tartozás hívó szava Mahatma Gandhi satyagraha mozgalmán keresztül. A második a feudális és imperialista állami berendezkedéshez képest más, a szocialista Szovjetunió mintáját adaptáló kormányzati felépítés, valamint a harmadik ideológiai, a már 2500 éve megszakítás nélkül jelenlévő társadalmi hierarchia, a kasztrendszer, a dogmáival és a történelmi kontinuitást biztosító irodalmi hátterével. Mindhárom ideológia teret kapott független India életében: a sok kis királyságból egy ország született, mely a szocialista építkezés útjára lépett és a kasztrendszer is él tovább, bár hivatalosan nem létezik. A tanulmány második része a folyatást vizsgálja, különös tekintettel a 2014-es és 2019-es szövetségi választásokon nyertes politikai erő ideológiainak elemzésére.</p> Varga László Copyright (c) 2020 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3654 Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 A KÖZIGAZGATÁS BÍRÓSÁGI KONTROLLJA MAGYARORSZÁGON https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3653 <p class="p1" style="text-align: justify;">A tanulmányban a közigazgatási szervek döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek vizsgálatára vállalkozom. Vajon az államhatalom szerveinek cselekvéseivel, esetleges túlkapásaival szemben milyen úton kereshet az ügyfél jogorvoslatot? A témát különösen aktuálissá teszi, hogy 2020. március elsejétől megszűnt a közigazgatásban az ügyfelek részére 1952-től rendelkezésre álló általános jogorvoslati eszköz, a fellebbezés lehetősége. A sérelmesnek tartott döntéseket bíróság előtt lehet megtámadni. Vajon a közigazgatási szervezettől elkülönülő, a rendes bíróságok által végzett felülvizsgálat kizárólagossá tétele előnyökkel jár a polgárok számára, vagy a jogorvoslati lehetőségeik beszűkülését eredményezi? Úgy gondolom, hogy Magyarországon a közigazgatási bíráskodás újraindításától eltelt csaknem három évtized tapasztalatai nemcsak alkalmasak arra, hogy az eddigi tendenciákat összegezzem, hanem ezt szükségessé is teszi az a közigazgatási rendszerünkben előzmények nélküli változás, ami 2020. március elsején bekövetkezett.</p> Vadál Ildikó Copyright (c) 2020 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3653 Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 EMBERI JOGSÉRTÉSEK ÁRA EURÓPÁBAN https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3652 <p class="p1" style="text-align: justify;">E tanulmány gyakorlati szempontból közelít meg egy nemzetközi jogi problémát, az emberi jogok megsértését. Az emberi élet, méltóság és más emberi jogok értéke pénzben nem kifejezhető, azt „beárazni” nem lehet. Mégis, amikor emberi jogi jogsértésekről beszélünk, gyakran felejtjük el, hogy egyes emberi jogok védelmének ára van és ez az ár nemcsak morális. Amikor az államok kötelezettséget vállalnak (vagy kapnak – vállalás nélkül – ius cogens formában) arra, hogy védeni fogják az emberi jogokat, számolniuk kell azzal, hogy ez a védelem belekalkulálandó költségvetésükbe is. A tanulmány azt igyekszik gyakorlati példákon keresztül feltárni, hogy az emberi jogsértésekért milyen konkrét – pénzben kifejezhető – árat fizetett egy európai ország, Görögország.</p> Szappanyos Melinda Copyright (c) 2020 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3652 Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 A GLOBÁLIS PIAC SZABÁLYAI ÉS AZ EMBERI JOGI NORMÁK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3651 <p class="p1">A tanulmány a modern kori emberi jogi eszme és a nemzetközi kereskedelmi jog egymástól elszigetelt fejlődését mutatja be, majd azt vizsgálja, hogyan értelmezi át a WTO az emberi jogok eredendően teljesen más tartalmú alapelveit (a Marrakeshi Egyezmény utalást sem tesz az emberi jogokra), mint például a diszkrimináció-tilalom, vagy a tulajdonlás szabadsága. Kitérek továbbá a jogérvényesítés lehetőségei között mutatkozó eltérésekre, a lefelé licitáló verseny problémájára. illetve a nemzetközi szabadalmi jogvédelem negatív emberi jogi hatásaira. A problémák közti szelekció nem önkényes, hanem az emberi jogok szempontjából leginkább neuralgikus kérdések összefoglalása.</p> Szabó Gábor Copyright (c) 2020 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/3651 Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100