PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok A PÓLUSOK a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok folyóirata. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, POLITIKATUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK TANSZÉK hu-HU PÓLUSOK 2732-1851 <p style="text-align: justify;">A kéziratot benyújtó szerző elfogadja az alábbi felhasználási engedélyt, amely szabályozza a Pólusok elnevezésű folyóiratban megjelenő, szerzői jogi oltalom álló írásmunkák felhasználásnak kereteit. A szerző a felhasználási engedély elfogadásával igazolja, hogy&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li class="show"><em>a publikációs céllal benyújtott kézirat eredeti és saját munkájuk;</em></li> <li class="show"><em>azt máshol nem közölték és nem nyújtották be; </em></li> <li class="show"><em>a szerzői jogból adódó szerzői díjazásról lemondanak;</em></li> <li class="show"><em>birtokában vannak az átruházandó jogoknak; </em></li> <li class="show"><em>és felelősséget vállalnak az összes társalkotó nevében is a copyright jogok átruházásának jogosságát illetően.</em></li> </ul> <ol style="text-align: justify;"> <li class="show">A felhasználási engedély a<a href="https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV"> szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény</a> (továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján a kéziratot benyújtó szerző jelen szabályozás szerinti jogok gyakorlását biztosítja a Pólusok folyóirat (továbbiakban: folyóirat) és a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) számára.</li> <li class="show">A szerző által a folyóirat és a PTE számára biztosított felhasználási jog kiterjed az Szjt.-ben meghatározott valamennyi felhasználási típusra, különös tekintettel:</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li class="show"><em>a szerző által létrehozott mű első közlésének jogára;</em></li> <li class="show"><em>tetszőleges példányban;</em></li> <li class="show"><em>analóg vagy elektronikus adathordozón történő tetszőleges alkalommal történő többszörözésre;</em></li> <li class="show"><em>terjesztésre; </em></li> <li class="show"><em>felhasználási jog engedélyezésére harmadik fél számára; </em></li> <li class="show"><em>nyilvánossághoz való közvetítésére.</em></li> </ul> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző biztosítja a folyóiratot és a PTE-t, hogy a 2. pontban meghatározott felhasználási jogokat területi korlátozás nélkül, ingyenesen, illetve határozatlan időtartamra rendelkezésükre bocsátja.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A PÓLUSOK&nbsp;<a href="https://www.mtmt.hu/open-access">kiadói, azonnali hozzáférésű folyóirat</a>, amely elektronikus formában jelenik meg és internetes honlapján keresztül mindenki számára nyílt hozzáférést biztosít. A szerző vállalja, hogy saját honlapján és más tudományos tanulmányokat megosztó portálokon csak az írásmunka hivatalos publikálása után teszi közzé művét, a folyóirat által létrehozott formában, nevének, bibliográfiai adatainak és az eredeti közlés weblinkjének (URL) feltüntetésével.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző engedélyezi, hogy a folyóirat a 2. és 3. pont szerinti ingyenes felhasználási jogot adjon harmadik személyek számára a műre vonatkozóan, amely biztosítja például a repozitóriumban történő elhelyezését, a mű nyilvánosságra hozatalát vagy népszerűsítését. A harmadik felek a mű további felhasználásának engedélyezése során jogosultak saját felhasználási szabályokat meghatározni.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A folyóirat és a PTE fenntartja magának a jogot, hogy az írásmunkán – tartalmi részeket nem érintő – változtatásokat eszközöljön. A változtatások révén kialakuló végső írásmunka csak a szerző egyetértésével jelenhet meg.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző a kijelenti, hogy az írásmunka felett nem áll fenn másnak olyan joga, amely a folyóirat vagy a PTE jogszerzését korlátozná vagy kizárná. Többszerzős írásmunka esetén jelen nyilatkozat hatálya kiterjed a szerzőtársakra is, a felhasználási engedély tartalmának velük való megismertetése a művet benyújtó szerző felelőssége.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző(k) neve és feltüntetésének módja a mű átadása után nem változhat.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A művet benyújtó szerző kijelenti, hogy&nbsp;megjelentetésre szánt anyagok csak nyílt (nem minősített) információkat, valamint adatokat tartalmaznak.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">A felhasználási engedély által nem részletezett kérdésekben a&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu">Creative Commons Nevezd meg! 4.0</a>&nbsp;licenc feltételei az irányadók, amelyeket a szerző jelen engedéllyel együtt elfogad.</p> Milyen mértékben predesztinálja a földrajzi adottság egy ország külpolitikáját? https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5971 <p>KÖNYVISMERTETÉS: Tim Marshall (2021): The power of geography. Ten maps that reveal the future of our world. (A földrajz hatalma. Tíz térkép, amely rávilágít világunk jövőjére). Elliott and Thompson Limited, London. 352 p.</p> Csorba Éva Copyright (c) 2022 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-10-26 2022-10-26 3 1 10.15170/PSK.2022.03.01.07 A jogállam sorsáról – Fleck Zoltán új kötetéről https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5970 <p>Könyvismertetés: Fleck Zoltán (2022): Rendszerhiba. A jogállam halála és újjászületésének lehetőségei Magyarországon. Progress könyvek, Noran Libro, Budapest, 127 oldal.</p> A. Gergely András Copyright (c) 2022 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-10-26 2022-10-26 3 1 10.15170/PSK.2022.03.01.06 A Visegrádi Csoport országainak földgázpolitikai áttekintése https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5969 <p>Kutatásom aktualitásait a vizsgált államok új stratégiai dokumentumai és a 2019 decemberében megjelent európai uniós Green Deal kezdeményezéscsomag (és annak végrehajtása) jelentették. A publikációban áttekintem a négy állam biztonságpercepcióját általánosságban összegző nemzeti biztonsági stratégiákat – különös tekintettel azok energetikai fókuszára –, majd olyan mérhető mutatókat összegzek, melyek áttekinthetővé és összehasonlíthatóvá teszik a V4 államokat energiapolitikai tekintetben. Ugyancsak szeretném kiemelni majd azokat az energetikai sajátosságokat, melyek a V4-ek energiamixét és szakpolitikáját egyedivé teszik a témában. Mindezek alapján bemutatom azokat a nemzeti szakpolitikai irányokat, melyek az egyes államok egyedi földgázpolitikai sajátosságait figyelembe véve igyekeznek teljesíteni az EU sztenderd környezetpolitikai célkitűzéseit. A vizsgált államok energetikai törekvéseit a legkönnyebben a következő három tényezővel írhatjuk le: az ellátás biztonságának garantálása, a piaci versenyképesség javítása, környezeti fenntarthatóság elérése.</p> Török Virág Copyright (c) 2022 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-10-26 2022-10-26 3 1 10.15170/PSK.2022.03.01.05 A mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakpolitikai fejlemények Latin-Amerikában https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5968 <p style="text-align: justify;">A latin-amerikai országok is megkezdték nemzeti szintű, mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiáik kidolgozását. A tanulmány célja, hogy összehasonlító elemzést nyújtson a stratégiafejlesztési folyamatokról öt latin-amerikai országban: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában és Peruban. A kvantitatív elemzéshez az OECD AI Policy Observatory (Artificial Intelligence Policy Observatory) adatait, valamint más nemzetközi adatbázisokat, míg a kvalitatív elemzéshez a nemzeti stratégiákon végzett dokumentum elemzést használtam. A vizsgált államok eltérő utakat járnak a nemzeti stratégiáik elkészítésében, közös pont, hogy mindegyik esetében a stratégia egy nagyobb digitalizációs programba illeszkedik. Bár a régió országainak mesterséges intelligencia stratégiái még kezdeti fázisban vannak, a nemzeti szándék megléte lehetővé teszi a továbblépést mind a nemzeti, mind a regionális szabályozást tekintve, mellyel lehetőség nyílik ezen országok számára, hogy mesterséges intelligencia hatalommá váljanak.</p> Urbanovics Anna Copyright (c) 2022 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-10-26 2022-10-26 3 1 10.15170/PSK.2022.03.01.04 A bevándorlók rendkívüli legalizálása Dél-Amerikában a Covid-19 pandémia idején https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5967 <p style="text-align: justify;">A bevándorlók rendkívüli legalizálása számos ország bevándorlási politikájában megjelenik, ahogy újabban a dél-amerikai országoknál is előfordul. Ezeknek a programoknak a célja, rövid idő alatt nagyszámú migráns legalizálása. A Covid-19 pandémia alatt a határok hosszú ideig zárva maradtak, a hatóságoknak komoly kihívást jelentett a bevándorlók munkanélkülisége mellett az irreguláris migránsok növekvő száma (tartózkodásra jogosító vízumok lejárta, okmányokkal nem rendelkező bevándorlók). A tanulmány célja hat dél-amerikai ország rendkívüli legalizálási programjának az elemzése és összehasonlítása. A kutatás elsősorban a venezuelai migráció által érintett országokra fókuszál (Chile, Kolumbia, Ecuador és Peru), valamint két másik (Argentína és Brazília) ország is kiválasztásra került a régióban. Az elsődleges források, valamint a rendelkezésre álló statisztikák és egyéb adatok lehetővé teszik a legalizációs programok, a migrációs tendenciák elemzését a Covid-19 pandémia idején, valamint a jövőbeli szcenáriókra vonatkozó javaslatok megfogalmazását.</p> Gabriella Thomázy Copyright (c) 2022 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-10-26 2022-10-26 3 1 10.15170/PSK.2022.03.01.03 Választói magatartás elméletek: a szavazói viselkedés kiismerésének alapjai https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5966 <p>A politikai közvélemény-kutatások egyik leggyakoribb célja egy-egy választás várható eredményének előrejelzése. Ebben hol többé, hol kevésbé sikeresek a kutatók. Mindenképpen szükséges ezért végig gondolni, mire is van szükség a választói viselkedés megértéséhez, felméréséhez, mi befolyásolhatja azt, hogy valaki szavaz-e és ha igen, hogyan. Ennek a megismerésnek az igénye egyidős bármiféle szavazás intézményével. Az idők során számtalan elmélet és vizsgálat próbálta feltárni ezt.&nbsp; Jelen tanulmányban azokat az elméleteket tekintjük át, amelyek az egyént közvetlenül érő, nem politikai rendszerbeli hatásokat vizsgálták. Azt a feladatot vállaltuk, hogy feltérképezzük az elmúlt száz év választói magatartás elméleteit, hét fő terület alapján: a gyermekkori-fiatalkori szocializáció, a társadalmi környezet, a gazdasági megfontolás, az állampolgári kötelesség, beleszólás, a média, a személyes félelmek és a közvéleménykutatások. Kiindulópontként és elméleti összegzésként kezeljük jelen írást, amely nem arra szolgál, hogy tökéletes magyarázatot adjon a választók viselkedésére. Hanem arra, hogy átgondolandó kérdéseket tegyen fel azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes vizsgálni mélyebben ahhoz, hogy megértsük a választók döntéseit.</p> Galgóczi Eszter Vető Balázs Copyright (c) 2022 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-10-26 2022-10-26 3 1 10.15170/PSK.2022.03.01.02