PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok A PÓLUSOK a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok folyóirata. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, POLITIKATUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK TANSZÉK hu-HU PÓLUSOK 2732-1851 <p style="text-align: justify;">A kéziratot benyújtó szerző elfogadja az alábbi felhasználási engedélyt, amely szabályozza a Pólusok elnevezésű folyóiratban megjelenő, szerzői jogi oltalom álló írásmunkák felhasználásnak kereteit. A szerző a felhasználási engedély elfogadásával igazolja, hogy&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li class="show"><em>a publikációs céllal benyújtott kézirat eredeti és saját munkájuk;</em></li> <li class="show"><em>azt máshol nem közölték és nem nyújtották be; </em></li> <li class="show"><em>a szerzői jogból adódó szerzői díjazásról lemondanak;</em></li> <li class="show"><em>birtokában vannak az átruházandó jogoknak; </em></li> <li class="show"><em>és felelősséget vállalnak az összes társalkotó nevében is a copyright jogok átruházásának jogosságát illetően.</em></li> </ul> <ol style="text-align: justify;"> <li class="show">A felhasználási engedély a<a href="https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV"> szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény</a> (továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján a kéziratot benyújtó szerző jelen szabályozás szerinti jogok gyakorlását biztosítja a Pólusok folyóirat (továbbiakban: folyóirat) és a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) számára.</li> <li class="show">A szerző által a folyóirat és a PTE számára biztosított felhasználási jog kiterjed az Szjt.-ben meghatározott valamennyi felhasználási típusra, különös tekintettel:</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li class="show"><em>a szerző által létrehozott mű első közlésének jogára;</em></li> <li class="show"><em>tetszőleges példányban;</em></li> <li class="show"><em>analóg vagy elektronikus adathordozón történő tetszőleges alkalommal történő többszörözésre;</em></li> <li class="show"><em>terjesztésre; </em></li> <li class="show"><em>felhasználási jog engedélyezésére harmadik fél számára; </em></li> <li class="show"><em>nyilvánossághoz való közvetítésére.</em></li> </ul> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző biztosítja a folyóiratot és a PTE-t, hogy a 2. pontban meghatározott felhasználási jogokat területi korlátozás nélkül, ingyenesen, illetve határozatlan időtartamra rendelkezésükre bocsátja.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A PÓLUSOK&nbsp;<a href="https://www.mtmt.hu/open-access">kiadói, azonnali hozzáférésű folyóirat</a>, amely elektronikus formában jelenik meg és internetes honlapján keresztül mindenki számára nyílt hozzáférést biztosít. A szerző vállalja, hogy saját honlapján és más tudományos tanulmányokat megosztó portálokon csak az írásmunka hivatalos publikálása után teszi közzé művét, a folyóirat által létrehozott formában, nevének, bibliográfiai adatainak és az eredeti közlés weblinkjének (URL) feltüntetésével.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző engedélyezi, hogy a folyóirat a 2. és 3. pont szerinti ingyenes felhasználási jogot adjon harmadik személyek számára a műre vonatkozóan, amely biztosítja például a repozitóriumban történő elhelyezését, a mű nyilvánosságra hozatalát vagy népszerűsítését. A harmadik felek a mű további felhasználásának engedélyezése során jogosultak saját felhasználási szabályokat meghatározni.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A folyóirat és a PTE fenntartja magának a jogot, hogy az írásmunkán – tartalmi részeket nem érintő – változtatásokat eszközöljön. A változtatások révén kialakuló végső írásmunka csak a szerző egyetértésével jelenhet meg.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző a kijelenti, hogy az írásmunka felett nem áll fenn másnak olyan joga, amely a folyóirat vagy a PTE jogszerzését korlátozná vagy kizárná. Többszerzős írásmunka esetén jelen nyilatkozat hatálya kiterjed a szerzőtársakra is, a felhasználási engedély tartalmának velük való megismertetése a művet benyújtó szerző felelőssége.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A szerző(k) neve és feltüntetésének módja a mű átadása után nem változhat.</li> <li class="show" style="text-align: justify;">A művet benyújtó szerző kijelenti, hogy&nbsp;megjelentetésre szánt anyagok csak nyílt (nem minősített) információkat, valamint adatokat tartalmaznak.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">A felhasználási engedély által nem részletezett kérdésekben a&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu">Creative Commons Nevezd meg! 4.0</a>&nbsp;licenc feltételei az irányadók, amelyeket a szerző jelen engedéllyel együtt elfogad.</p> Nemzetpolitikai térkép 2020-ban https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/6269 <p class="p1">KÖNYVISMERTETÉS</p> <p class="p1">Csóti György (2020): Trianon után száz esztendővel–Beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyarlakta területeken? Kairosz Könyvkiadó Kft., Budapest. 152 p.</p> Kadlicskó Gréta Copyright (c) 2023 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-03-21 2023-03-21 3 2 10.15170/PSK.2022.03.02.07 Spanyolviasz új köntösben https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/6268 <p class="p1">KÖNYVISMERTETÉS</p> <p class="p1">William Mallinson: Guicciardini, Geopolitics and Geohistory. Understanding Inter-State Relations. Athens, 2021. 151 p.</p> Kiss Márton Copyright (c) 2023 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-03-21 2023-03-21 3 2 10.15170/PSK.2022.03.02.06 Regionális civil jelenlét és civil centrumperiféria lejtő a nagymintás ifjúságkutatások alapján https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/6267 <p style="text-align: justify;">Az ezredforduló óta megvalósuló nagymintás (8000 fős) kérdőíves ifjúságkutatási program – amely a 15-29 éves korosztály élethelyzetét igyekszik négyévenként rögzíteni – részben alkalmas eszköz, hogy átfogó képet fessen a magyar fiatalokról. Cikkünkben ezen nagymintás ifjúságkutatási adatok civil attitűddel, civil társadalomhoz való viszonnyal kapcsolatos adatait vesszük alapul. A civilekkel kapcsolatos adatokat több jellemző szerint vizsgálták már, de a térbeli egyenlőtlenségeket tekintetbe vevő elemzés (regionalitás, centrum-periféria) nem kapott még nyilvánosságot. Elsősorban azt vizsgáltuk, hogy a regionalitás és – mind földrajzi, mind társadalmi, mind gazdasági – centrum-periféria lejtő miképp jelenik meg, a civil szervezeti részvételben, az idő- és pénzadományokban és a civilek iránti bizalomban.</p> Kerpel-Fronius Balázs Nagy Ádám Copyright (c) 2023 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-03-21 2023-03-21 3 2 10.15170/PSK.2022.03.02.05 Innovatív társadalmi részvételi módszerek és gyakorlatok Európában és Magyarországon https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/6266 <p style="text-align: justify;">A tanulmány a demokrácia innováció kérdéskörén belül a társadalmi részvétel kérdését tárgyalja, az innovatív részvételi módszerekre fókuszálva. Bemutatja a nemzetközi kontextust, kitér arra, melyek a hatékony és sikeres részvételi folyamat feltételei, kritériumai. Kitekint a jelenlegi európai helyzetre, bemutatja, elemzi a leggyakrabban használt innovatív részvételi technikákat, hivatkozik a legfontosabb nemzetközi kezdeményezésekre. Elemzi, hogy a technológia hogyan segítette elő a részvétel kiszélesítését, teremtett új platformokat. A tanulmány röviden elemzi a magyarországi helyzetet, a demokrácia innováció, a társadalmi részvétel helyzetét, dilemmáit. Áttekinti a jogszabályi hátteret, bemutatja, hogy Magyarországon a képviseleti demokrácia intézményeit kiegészíteni hivatott demokratikus innovációk, így a részvételi módszerek megvalósításának lehetősége miért korlátozott. A szerzők bemutatják, mely részvételi módszerek, technikák jelentek meg a közelmúltban Magyarországon, röviden összegzik a legfontosabb hazai kísérleteket, gyakorlatokat.</p> Madarász Csaba Nizák Péter Copyright (c) 2023 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-03-21 2023-03-21 3 2 10.15170/PSK.2022.03.02.04 Egy régi jelenség új köntösben? https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/6265 <p style="text-align: justify;">Az elmúlt két évtized óta az olyan folyamatban lévő és egyre erősödő társadalmi és gazdasági változások – mint például az individualizáció, a szekularizáció, a digitalizáció és az atípusos foglalkoztatás –hatására az önkéntesség is új értelmezést kapott. Ez az újraértelmezés három jelenségben mutatkozott meg. Egyrészt az önkéntesség egyre heterogénebb és mindinkább specializált készségeket, tudásokat és menedzsmenti eszközöket megkövetelő tevékenységgé vált. Másrészt az önkéntesség „reflexív stílusa” mind inkább érzékelhetővé vált, harmadrészt pedig a klasszikus, hosszú távú és rendszeres önkéntesség mellett pedig mind gyakoribb lett az úgynevezett epizodikus önkéntesség. A tanulmány fő célja, hogy bevezesse a hazai szakirodalmi fogalomhasználatba az epizodikus önkéntesség fogalmát és ehhez kapcsolódva áttekintést adjon a téma elemzésének eddigi eredményeiről, illetve bemutassa a hazai epizodikus önkéntesek jellemzőit két önkénteskutatás másodelemzése alapján. Az eredmények szerint a magyar önkéntességet „újjászületése” óta az epizodikus önkéntesség dominanciája jellemezte, aminek hátterében– véleményünk szerint – legfőképpen az önkéntesség társadalmi beágyazottságát meghatározó tényezők állnak.</p> Bartal Anna Mária Copyright (c) 2023 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-03-21 2023-03-21 3 2 10.15170/PSK.2022.03.02.03 A bevonás új lehetőségei a 21. században: Az influencerek https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/6264 <p style="text-align: justify;">A 21. században még mindig a civil társadalom tekinthető a társadalom immunrendszerének, az állam morális iránytűjének, valamint a demokratikus keretrendszer védelmezőjének. Az internet és a digitalizáció térnyerése nyomán a civil bevonási stratégiák fokozatosan megváltoznak, az egyoldalú információátadás helyett a kooperatív, diskurzuson és információcserén alapuló közösségi élmények jelentik a jövőt, másrészt egyre inkább az erőteljes online jelenlét határozza meg egy kezdeményezés/projekt, vagy szervezet sikerességét. A közösséghez tartozás igénye is markánsan átalakult az 1990-es éveket követően. A különböző közösségi platformok feltűnése olyan virtuális tereket teremtett, melyek lehetőséget adnak a bekapcsolódásra olyan formában is, melyek párhuzamos, de a létezőhöz kapcsolódó valóságban zajlanak. A tanulmány a bevonás és közösségfejlesztés, valamint az információterjesztés néhány újszerű formáját veszi górcső alá, kiemelve az influencerek szerepét a közösségeket érintő problémák feltárásában és megoldásában.</p> Glied Viktor Copyright (c) 2023 PÓLUSOK http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-03-21 2023-03-21 3 2 10.15170/PSK.2022.03.02.02