https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/issue/feed PÓLUSOK 2022-02-07T15:56:47+01:00 Dr. Kacziba Péter polusok@pte.hu Open Journal Systems A PÓLUSOK a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok folyóirata. https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5214 Közép- és Dél-Amerika országainak határvitái a 21. században 2022-02-07T15:56:47+01:00 Deák Máté polusok@pte.hu <p style="text-align: justify;">Közép- és Dél-Amerika, vagyis Latin-Amerika országait a gyarmati rendszerből történő, sokszor igen véres felszabadulást követően elkerülték a világméretű háborús konfliktusok. Ugyanakkor kisebb, helyi háborúk érintettek néhány országot, melyek megalapozták a máig tartó, sokszor feszült államközi légkört, s kirajzolták a földrajzi értelemben vitatott hovatartozású területeket. A 21. század államközi kapcsolataiban az említett történelmi okokból létező vitás kérdések ugyanúgy jelen vannak a kontinensen, mint a közben felértékelődő területeket érintő, újabb keletű követelések (pl. Antarktisz), s a megoldatlan territoriális kérdések összességeként együtt alkotják a 19-21. század problémás örökségét. A tanulmány vázolja Chile és Bolívia (Atacama, Antofagasta, Tarapaca), Argentína és az Egyesült Királyság (Malvin- vagy Falkland-szigetek), Brazília és Uruguay (El Rincón de Artigas, Ilha Brasileira, Masoller), Costa Rica és Nicaragua (Isla Calero), Guayana és Venezuela (Essequibo), valamint Guatemala és Belize (Cayo, Belize, Stann Creek és Toledo területek), érintve az Antarktisz problémakörét is. Bemutatja a követelések eredetét, az abból eredő államközi konfliktusok történetét és lehetséges megoldásait, illetve azokat a megoldási kísérleteket, melyek eddig történtek. A gyarmati eredetű vitákat tovább árnyalja a nyersanyagokért (víz, gáz, olaj, ásványkincsek), vagy azok világpiacra juttatásáért történő versenyfutás, mely néhány állam esetében különösen nagy problémákat okoz. A szóban forgó vitás kérdések megoldása – bár számos esetben történtek megoldási kísérletek a múltban – a közeljövőben nem valószínű.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5104 Elfolyó és elfogyó vizeink nyomában? 2021-12-10T08:38:52+01:00 Burján András andreasburjan@gmail.com <p>Kákai László és Glied Viktor hiánypótló kötete napjaink különösen aktuális témáját kutatja és tárja fel az érdeklődő olvasók számára az egyes tanulmányokon keresztül. A mű témája döntően a globális klímaváltozás valós problémája, ami egyre inkább életünk velejárójává válik. Ennek megfelelően tárgyalja a könyv, hogy a klímaváltozás káros környezeti és természeti hatásainak enyhítése, a negatív folyamatok megállítása, a következmények elhárítása, a megoldandó kérdésekre adandó optimális válaszok megtalálása mára mindannyiunk közös ügye és felelőssége. Az „Elfolyó és elfogyó vizeink nyomában - Vízproblémák Közép Európában és a Balkánon” című kötet 2021. novemberében a Pécsi Tudományegyetem BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének kiadásában jelent meg. Az összefoglaló kötet nyolc különálló tanulmányt tartalmaz, amelyek mindegyike a víz funkciójával, minőségével és mennyiségével összefüggő kihívásokat és az ezekre adandó megoldásokat kutatják. A nyolc elemzés szerteágazó, széles spektrumú képet nyújt a témában az olvasó számára.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5101 Politikai ellenségképzés a COVID-19 járvány tükrében 2021-12-05T21:02:14+01:00 Szabó Palócz Orsolya szabopalocz@polit.u-szeged.hu <p>Jelen tanulmány az ellenségképző retorika természetének egy speciális szegmensét, az ellenségképzésnek – tágabb értelemben a politikai diskurzusok valóságkonstruáló jellegének – a hatalmi viszonyokkal kapcsolatos összefüggéseit vizsgálja, mindenekelőtt a COVID-19 járványhoz kapcsolódó válságnarratívák tanulmányozásán keresztül. A vizsgálódás elméleti keretét a plebiszciter vezérdemokrácia koncepciója (Körösényi et. al., 2020) adja, amelyet annak módszertani realizmusa tesz igazán alkalmassá a jelenség vizsgálatára. Az esettanulmányi vizsgálódás szűkebb területét az Orbán Viktor miniszterelnöknek a koronavírus-járványhoz kapcsolódó felszólalásai által meghatározott válságnarratíva jelenti, a miniszterelnök 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. közötti időszakban elhangzott beszédeinek, felszólalásainak és interjúinak közelebbi vizsgálatán keresztül, elsősorban a hatalmi-politikai vonatkozások feltérképezésére, illetve a politikai ellenségképzés technikáinak beazonosítására fókuszálva.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5093 A magyar önkormányzati rendszer megújulásának irányai 2021-11-24T19:48:54+01:00 Finta István finta.istvan@krtk.hu Hoffman István hoffman.istvan@ajk.elte.hu Pálné Kovács Ilona palne.kovacs.ilona@krtk.hu Péteri Gábor peteri@pontes.hu <p>A tanulmány egy, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége megbízásából készült szakértői javaslat tudományos háttéranyaga. A szerzők szándéka, hogy szakmai vitát kezdeményezzenek a magyar önkormányzati rendszer átfogó reformjáról. Magyarország ugyan 1990-ben élenjárt az önkormányzati decentralizáció terén, mára Európa egyik legcentralizáltabb országa lett. A szerzők bemutatják, hogy milyen folyamat vezetett a jelenlegi helyzetig, és javaslatokat fogalmaznak meg az önkormányzatok feladatrendszerére, térbeli struktúrájának konszolidálására, a finanszírozási modellre és az önkormányzatok fejlesztéspolitikai szerepvállalására. A tanulmány fő üzenete, hogy nem csak a jogi szabályozási keretek igényelnek reformot, de a politikai elit és a társadalom szemléletváltására, aktvitására is nagy szükség van.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5092 Az űr nemzetközi jogi szabályozása, különös tekintettel az űrbányászatra 2021-11-20T23:37:57+01:00 Tóth Márton t.m.correoe@gmail.com <p>Az elmúlt években az űrbányászat, az űripar az emberiség technológiai fejlődésével párhuzamosan került előtérbe. Elemezni az űrbányászattal kapcsolatos szabályozást – és annak kikerülését – azért tartom fontosnak, mert a hagyományos űripari szereplők – az államok – helyett egyre nagyobb mértékben megjelennek a magánvállalatok, a kereskedelmi társaságok és egyéb nem állami szereplők. A nemzetközi jog legfiatalabb ágaként a világűrjog szabályozza ezeket a kérdéseket, azonban az újabb, nem állami szereplők nem törekednek ezek betartására.&nbsp; A kérdéskör feltárására bemutatom azt az öt világűrszerződést, amelyet az ENSZ Világűrbizottsága készített annak érdekében, hogy az űrbeli emberi tevékenységek során is biztosítsa az etikus és jogszerű eljárásrendet. Emellett fontosnak tartom a szerződések alkalmazásával kapcsolatos problémák feltárását is. Ennek érdekében rávilágítok arra, hogy a vizsgált tárgykör nem elsősorban jogi (nemzetközi jogi) kérdés: a szerződések születését és érvényesülését elsősorban politikai szempontok határozzák meg.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 PÓLUSOK https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/article/view/5091 Comitatus 30 év/könyv 2022-01-02T11:46:45+01:00 Darida Zsuzsa darida.zsuzsa@gtk.uni-pannon.hu <p>A Comitatus folyóirat az egyetlen közhatalmi szervektől független vidéken szerkesztett országos önkormányzati szaklap, melynek 30 éves jubileuma alkalmából egy tanulmánykötet szerkesztésére szánták el magukat a szerzők. E tanulmánykötetet mutatom be recenziómban. A kötet meglehetősen színes, számos különböző témát érint. E témák közül példálózó jelleggel kiemelném a Pólusok folyóirat tematikájához kapcsolódó területpolitikát, a megyei és régiós szintű politikákat, a közigazgatás-irányítás és a kormányzás kérdéskörét.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 PÓLUSOK