[1]
Rekettye, G. 2019. Zeller Gyula (1928 - 2009). Marketing & Menedzsment. 43, 3 (okt. 2019), 80.